การวิเคราะห์งบการเงิน (เชิงปฏิบัติการ) ใน 1 วัน (Financial Statement Analysis)

การวิเคราะห์งบการเงิน (เชิงปฏิบัติการ) ใน 1 วัน (Financial Statement Analysis)

การวิเคราะห์งบการเงิน (เชิงปฏิบัติการ) ใน 1 วัน (Financial Statement Analysis)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) จะเป็นการนำข้อมูลจากงบการเงินมาวิเคราะห์ เพื่อดูว่ากิจการนั้นมีฐานะทางการเงินมั่นคงหรือไม่ มีผลการดำเนินงานอย่างไร เมื่อทราบแล้ว จะได้วางกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในอนาคต

ในชุดนี้ จะทำให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมแปลความหมายจากผลการคำนวณแบบต่างๆ ตั้งแต่สูตรที่ใช้ในการคำนวณ รวมไปถึงความหมายและการวิเคราะห์จากตัวอย่างที่ได้มาจากงบการเงินและทดลองทำด้วยตนเองแบบเชิงปฏิบัติการอย่างละเอียด เช่น
การวิเคราะห์ตามแนวนอน
- การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง
- การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม
- การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วน
- การวิเคราะห์โดยวิธี Du Pont
จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน

สำหรับท่านที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชี แนะนำให้ดูชุด หลักการบัญชีเบื้องต้น, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ก่อน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา เพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเรียนรู้การวิเคราะห์งบการเงิน ที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่างๆ
- เรียนรู้จากวิธีคิด วิธีสร้างและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจในเวลาอันสั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจ การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis)
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้น มัธยม ถึงมหาวิทยาลัยและผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องบัญชีและการเงินทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น
- หากมีพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน จะทำให้เข้าใจในที่มาของข้อมูล เพื่อสามารถมองการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทที่ 1 บทนำ คลิปยาว (นาที)
1. ความรู้พื้นฐาน 03:49
2. งบดุล 04:05
3. งบกำไรขาดทุน 01:41
4. งบกระแสเงินสด 03:55
5. งบกระแสเงินทุน 01:54
Dowload แบบฝึกหัด 00:10
Dowload เอกสารประกอบการเรียน งบการเงิน 00:10
บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลที่ใช้ เบื้องต้น คลิปยาว (นาที)
6. ความหมายการวิเคราะห์งบการเงิน 01:38
7. ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง 04:38
8. ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบ 01:41
9. วิธีการวิเคราะห์งบ 02:40
10. ขั้นตอนการวิเคราะห์ 03:45
11. ข้อจำกัด 02:48
12. เทคนิคการวิเคราะห์ 00:45
13. งบดุลและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ 02:40
บทที่ 3 การวิเคราะห์ตามแนวนอนและแนวตั้ง คลิปยาว (นาที)
14. การวิเคราะห์ตามแนวนอน 00:59
15.การเปรียบเทียบกับงวดก่อน 1 งวด 05:20
16. การกำหนดให้งวดหนึ่งเป็นฐาน 01:35
17. การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง 05:54
บทที่ 4 การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม คลิปยาว (นาที)
18. การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม 01:08
19. การวิเคราะห์จากข้อมูลเดิม 04:49
20. การวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้ม 01:36
21. การวิเคราะห์อัตราร้อยละของปีฐาน 01:05
บทที่ 5 การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วน คลิปยาว (นาที)
22. การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วน 00:47
23. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 00:55
24. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 03:53
25. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 01:53
26. การวิเคราะห์ลูกหนี้ 00:33
27. อัตราการหมุนของลูกหนี้ 02:02
28. ระยะเวลาในการเก็บหนี้ 01:54
29. การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ 00:29
30. อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 03:04
31. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ 02:21
32. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน 01:12
33. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 03:06
34. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 01:11
35. อัตราส่วนกำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย 01:56
36. อัตราส่วนรายได้คุ้มค่าใช้จ่ายประจำ 01:22
37. การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร 01:33
38. อัตรากำไรสุทธิ 01:47
39. อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์ 00:42
40. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 01:17
41. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 01:43
42. กำไรต่อจำนวนหุ้นสามัญ 01:26
43. การวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาดของหุ้น 00:49
44. อัตราส่วนราคาต่อกำไร 01:19
45. อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี 00:58
บทที่ 6 การวิเคราะห์ด้วยวิธีดูปอง คลิปยาว (นาที)
46. การวิเคราะห์ด้วยวิธีดูปอง 00:52
47. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 01:30
48. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 03:50
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send