Change Management in the New Normal World บริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

Change Management in the New Normal World บริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

Change Management in the New Normal World บริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

รายละเอียด

ผู้สอน บรรจบ ปิยมาตย์ (Master Job)

การเปลี่ยนแปลงแข่งขันของโลกยุคใหม่ หรือ New Normal World อาจนำมาซึ่งวิกฤติและโอกาสในเวลาเดียวกัน เราจึงมีทางเลือกที่จะปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างวิกฤติหรือจะใช้มันเป็นโอกาสสร้างสิ่งดีๆ ในชีวิตของเรา คอร์สออนไลน์นี้มีคำตอบให้คุณ เพื่อสร้างทัศนคติ ทักษะ และความสามารถที่จะปรับตัวสู่การดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
- ความสำคัญและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงใน VUCA World
- ขอบเขตความเปลี่ยนแปลงองค์กรใน VUCA World อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน
- แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลง Change Management
- ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการบริหารความเปลี่ยนแปลง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการปรับ Mindset ต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ได้เรียนรู้มิติต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและการงานในด้านต่างๆ
- ได้เรียนรู้ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและแนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้นำทีม
- บุคคลทั่วไป

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:25
ขอบเขตเนื้อหาภายในคอร์ส 01:21
Module 1 : ความสำคัญและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงใน VUCA World คลิปยาว (นาที)
1.1 ทำความรู้จัก VUCA World 07:57
1.2 ปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ต้อง Change 16:29
1.3 ความท้าทายสำคัญของการ Change 08:07
1.4 Mindset for Change : Accept ยอมรับ 08:48
1.5 Mindset for Change : Aware ตระหนักรู้ เฝ้าระวัง 03:49
1.6 Mindset for Change : Adapt ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ 04:59
Module 2 : ขอบเขตความเปลี่ยนแปลงองค์กรใน VUCA World อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน คลิปยาว (นาที)
2.1 ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงใน New Normal 04:02
2.2 Change in Vision and Strategies - เปลี่ยนวิสัยทัศน์ ปรับกลยุทธ์ 07:20
2.3 Change in Structure and System - เปลี่ยนโครงสร้างและระบบ 20:34
2.4 Change in Culture and Norms - เปลี่ยนวัฒนธรรรม บรรทัดฐานองค์กร 13:28
2.5 Changing Technology - ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 12:04
2.6 Changing Physical Setting - ปรับเปลี่ยนสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม 05:56
2.7 Changing People Competencies - พัฒนา เปลี่ยนแปลงทักษะ ความสามารถคน 15:34
2.8 Disruptive Leaders for Change 07:49
2.9 Communication Skills for Smart Leader - ผู้นำกับการทักษะการสื่อสาร 10:29
Module 3 : แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลง Change Management คลิปยาว (นาที)
3. แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลง 15:47
Module 4 : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการบริหารความเปลี่ยนแปลง คลิปยาว (นาที)
4. อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง (Organizational Change) 14:10
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send