Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชีและการเงิน

Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชีและการเงิน

Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชีและการเงิน

รายละเอียด

ผู้สอน พลกฤต โสลาพากุล

งบการเงินสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร? การเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และทักษะในการบริหารคนที่ทำงานให้เราเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้มีพื้นฐานหรือจบการศึกษาด้านการเงินและการบัญชีโดยตรง สิ่งใดบ้างที่เราควรรู้เพื่อที่จะจัดการงบการเงินสำหรับธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ? คอร์สออนไลน์นี้จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน ดูแนวโน้มและทิศทางการเงินอย่างถูกวิธี เพื่อการวางแผนการเงินในการลงทุน การประกอบธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับเป้าหมายขององค์กรที่เราได้กำหนดไว้

คอร์สออนไลน์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารบัญชีและการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทที่สอดคล้องภายใต้การจัดการและการวางแผนให้เหมาะสม ให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะเข้าใจพื้นฐานการเงิน การบัญชี เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
2. ผู้เรียนจะเข้าใจเทคนิควิธีการอ่าน การวิเคราะห์งบการเงิน และสามารถประเมินความเสี่ยงรวมถึงตัดสินใจด้านการเงินท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 00:56
แนะนำตัวผู้สอน 01:47
Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชีและการเงิน คลิปยาว (นาที)
1. เรียนรู้แบบจำลองธุรกิจ 07:31
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงิน 07:49
3. วงจรของบัญชี 02:18
4. โครงสร้างของเงินทุน 04:28
5. ประเภทของงบการเงิน 13:15
6. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 21:46
7. การวิเคราะห์งบในแนวนอน และแนวตั้ง 21:37
8. ผู้ที่ใช้ผลการวิเคราะห์งบการเงิน 07:15
9. ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ 05:49
10. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 10:00
11. การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการ 05:27
12. จริยธรรมทางธุรกิจ 08:39
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send