10 Tools for Supervisory Skill

10 Tools for Supervisory Skill

10 Tools for Supervisory Skill

รายละเอียด

ผู้สอน มงคล กรัตะนุตถะ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดีและมีเพิ่มมากขึ้น ขวัญและกำลังใจเสมือนดั่งกำลังภายในเป็นแรงบวกแรงเพิ่ม แรงเสริมที่ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่มีการต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสอน สื่อสารให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำ และแสดงออกมาซึ่งกิจกรรมภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
4. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (PROMOTE) 

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 01:35
บทนำ 05:33
ทักษะที่ 1 บทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี คลิปยาว (นาที)
1.1 หัวหน้างานแตกต่างจากลูกน้องอย่างไร 01:54
1.2 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 04:07
1.3 คุณสมบัติที่ดีของสุดยอดหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำ 12:34
ทักษะที่ 2 การสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำ คลิปยาว (นาที)
2.1 คำถาม เราอยากมีผู้นำแบบไหน 05:00
2.2 ผู้นำ 3 สไตล์ 02:58
2.3 10 พฤติกรรมของผู้นำที่ไม่มีภาวะผู้นำ VS ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ 07:20
2.4 ปรัชญาการเป็นผู้นำของโดราเอมอน 04:24
ทักษะที่ 3 การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ คลิปยาว (นาที)
3.1 เรียนรู้ปัญหาในปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ 01:29
3.2 เรียนรู้ปัญหาในปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ (เชิงบวก) 17:14
3.3 เรียนรู้หลักคิดในการแก้ไขปัญหา (เชิงลบ) 03:10
3.4 สรุปโมเดลการแก้ไขปัญหา 02:19
ทักษะที่ 4 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ คลิปยาว (นาที)
4.1 เรียนรู้หลักคิดในเชิงเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ 00:57
4.2 เรียนรู้หลักการวางแผนในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน 08:33
ทักษะที่ 5 การสื่อสารประชุมงาน คลิปยาว (นาที)
5.1 เรียนรู้ปัญหาการสื่อสารในการทำงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 06:08
5.2 เรียนรู้เครื่องมือการสื่อสาร Morning Talk 09:36
ทักษะที่ 6 การมอบหมายงานและการติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ คลิปยาว (นาที)
6.1 เรียนรู้หลักในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 07:18
6.2 เรียนรู้การมอบหมายงานและการติดตามงานกับลูกน้อง 4 แบบ 02:01
6.3 ทักษะการมอบหมายงาน /ติดตามงานกับลูกน้อง 08:31
ทักษะที่ 7 การสร้างทีมงาน คลิปยาว (นาที)
7.1 เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม 06:13
ทักษะที่ 8 การอ่านใจคนด้วยหลัก DISC คลิปยาว (นาที)
8.1 เรียนรู้ โมเดล การอ่านใจคนในรูปแบบโมเดล DISC 12:12
ทักษะที่ 9 การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน คลิปยาว (นาที)
9.1 เรียนรู้การให้ Feedback กับลูกน้องด้วยหลักการ ชม ติ ชม 07:38
9.2 เรียนรู้สิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำกับลูกน้อง 01:52
9.3 เรียนรู้หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อลูกน้องด้วยคำพูดและการกระทำ 03:43
ทักษะที่ 10. การพัฒนาตนเองสู่สุดยอดหัวหน้างาน คลิปยาว (นาที)
10.1 เรียนรู้หลักของการพัฒนาตนเองของการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย , จิตใจ และการทำงาน 06:14
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send