Upgrade คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O-NET

Upgrade คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O-NET

Upgrade คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O-NET

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นวิชาที่เรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียน ประกอบด้วย
1. เซต
2. ระบบจำนวนจริง การแก้สมการและอสมการ
3. การให้เหตุผล
4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
5. เลขยกกำลัง
6. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
7. สถิติ
8. ลำดับและอนุกรม
9. ความน่าจะเป็น

คอร์สนี้น้อง ๆ จะได้เรียนครบทุกเรื่อง โดยจะเน้นปูพื้นฐานความรู้ และการหาคำตอบด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน บวกกับเน้นจุดสำคัญ ที่น้อง ๆ มักพลาดเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย
3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักเรียนที่กำลังขึ้น ม.ปลาย
2. นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6
3. นักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็น เพราะคอร์สนี้จะปูพื้นฐานความรู้ สอนเทคนิคพิชิตโจทย์ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทที่ 1 เซต คลิปยาว (นาที)
1.2 การดำเนินการระหว่างเซต 29:02
1.3 แนวข้อสอบ O-NET เซตและการดำเนินการระหว่างเซต 19:05
1.4 การหาจำนวนสมาชิกของเซต 36:37
1.5 แนวข้อสอบ O-NET การหาจำนวนสมาชิกของเซต 15:28
1.1 พื้นฐานเซต 40:12
บทที่ 2 การให้เหตุผล คลิปยาว (นาที)
2.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย 13:48
2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย 22:28
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง คลิปยาว (นาที)
3.1 สมบัติของจำนวนจริง 27:44
3.2 สมการและอสมการพหุนาม 31:51
3.3 แนวข้อสอบ O-NET สมการและอสมการพหุนาม 14:16
3.4 ค่าสัมบูรณ์ 14:10
3.5 แนวข้อสอบ O-NET ค่าสัมบูรณ์ 11:51
3.6 โจทย์สถานการณ์สมการและอสมการ 32:20
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คลิปยาว (นาที)
4.1 การเขียนความสัมพันธ์ 25:02
4.2 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 43:42
4.3 กราฟของความสัมพันธ์ 30:15
4.4 การใช้กราฟในการแก้สมการและอสมการ 22:59
4.5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 25:33
4.6 โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด 20:31
บทที่ 5 เลขยกกำลัง คลิปยาว (นาที)
5.1 การจัดรูปเลขชี้กำลัง 27:49
5.2 สังยุค (Conjugate) 31:40
5.3 การเปรียบเทียบค่าเลขยกกำลัง 17:06
5.4 สมการเลขยกกำลัง 12:33
บทที่ 6 ความน่าจะเป็น คลิปยาว (นาที)
6.1 กฎการนับเบื้องต้น 12:48
6.2 ความน่าจะเป็น 12:54
6.3 สมบัติของความน่าจะเป็น 11:33
บทที่ 7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ คลิปยาว (นาที)
7.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 26:21
7.2 มุมเงย มุมก้ม 23:17
บทที่ 8 ลำดับและอนุกรม คลิปยาว (นาที)
8.1 ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต 23:07
8.2 อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต 18:37
8.3 โจทย์สถานการณ์ 16:02
บทที่ 9 สถิติ คลิปยาว (นาที)
9.1 ค่ากลางของข้อมูล 37:22
9.2 เปอร์เซ็นไทล์ 13:17
9.3 การกระจายของข้อมูล 19:47
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send