การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และจิตวิทยาบำบัด

การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และจิตวิทยาบำบัด

การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และจิตวิทยาบำบัด

รายละเอียด

ผู้สอน Health Designs

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Covid-19 คือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา และมีการแพร่ระบาดในเดือนธันวาคม 2562 และขณะนี้มีการแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากมาย อีกทั้งยังเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอยู่เป็นระยะ ทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้ยาก จึงส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและมีผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงจำนวนมาก ในบางรายนั้น การติดเชื้อส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้รับผลกระทบที่รุนแรง เกิดการบกพร่องของการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ลงในระยะยาวและก่อให้เกิดผลกระทบถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยด้วย

ไม่เพียงแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเท่านั้น แต่ Covid-19 ยังส่งผลกระทบไปถึงคนในครอบครัวหรือผู้ดูแล ที่จะต้องปรับตัว เรียนรู้ และเข้าใจภาวะต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย

การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยวิธีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมในทุกมิติปัญหา จะส่งผลต่อความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างดีที่สุด และส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงเดิมได้

กายภาพบำบัด
ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติหรือผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยบางท่านได้รับผลกระทบจาการติดเชื้อรุนแรง อาจไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ซึ่งในคอร์สนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหลังจากการติดเชื้อด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาเรื่องระบบหายใจ ปัญหาเสมหะคั่งค้าง การลดอาการหอบเหนื่อยด้วยการหายใจและการจัดท่า การฝึกลุกนั่ง ยืน เดิน การฟื้นฟูการทรงตัว การฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ โดยอธิบายทีละขั้นตอน สามารถฝึกทำตามได้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะอยู่ในเนื้อหาคอร์ส การดูแลผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยและความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างสูงสุด

กิจกรรมบำบัด
ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติหรือผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยบางท่านได้รับผลกระทบจาการติดเชื้อรุนแรง อาจมีปัญหาเรื่องการกลืนและไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งในคอร์สนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหลังจากการติดเชื้อด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด ได้แก่ เทคนิคการกระตุ้นการกลืนในภาวะกลืนลำบาก การออกกำลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อการกลืน เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนบางราย อาจต้องให้อาหารทางสายยาง หรือมีโอกาสสำลักส่งผลให้ปอดติดเชื้อซ้ำได้ การรับประทานอาหารได้ดีและได้สารอาหารที่เพียงพอจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยอย่างมาก เพื่อผู้ป่วยจะสามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้เร็วขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะอยู่ในเนื้อหาคอร์สการดูแลผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยและความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างสูงสุด

จิตวิทยาบำบัด
ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติหรือผู้ดูแล เพราะผู้ป่วยบางท่านมีคุณภาพชีวิตที่ลดต่ำลงมาก อาจไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆที่เคยทำได้ หรือทำได้น้อยมาก ส่งผลให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลขึ้น ซึ่งปัญหาที่กระทบสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นนั้น อาจส่งผลกระทบไปสู่ภาวะการฟื้นตัวทางร่างกายด้วย ซึ่งในคอร์สนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับ จิตวิทยาบำบัด การปรับจิตใจตนเอง การยอมรับตนเอง การผ่อนคลายความวิตกกังวล การรับมือกับปัญหาภาวะทางอารมณ์และจิตใจต่าง ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะอยู่ในเนื้อหาคอร์สการดูแลผู้ป่วย Post Covid-19 ด้วยวิธีทางจิตวิทยาบำบัด เพื่อจัดการปัญหาทางอารมณ์และจิตใจของตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายและดีขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ :
- กายภาพบำบัด ได้แก่ เทคนิคการดูแลและฟื้นฟูระบบหายใจ การแก้ปัญหาเสมหะคั่งค้าง การฝึกหายใจอย่างเป็นวงจร การลดอาการหอบเหนื่อยด้วยการหายใจและการจัดท่า การฝึกลุกนั่ง ยืน เดิน การฟื้นฟูการทรงตัว การฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ
- กิจกรรมบำบัด ได้แก่ เทคนิคการกระตุ้นการกลืนในภาวะกลืนลำบาก เทคนิคการป้องกันการสำลัก เทคนิคการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องการการกลืน
- จิตวิทยาบำบัด ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดการปรับภาวะทางอารมณ์และจิตใจ เทคนิคการสื่อสารด้านบวก เทคนิคการฝึกลมหายใจ เทคนิคการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
2. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้นี้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่มีภาวะใกล้เคียงกันได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ญาติ ผู้ดูแล ผู้ช่วยพยาบาล บุคลากรในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านกายภาพบำบัดเบื้องต้น กิจกรรมบำบัดเบื้องต้น และจิตวิทยาเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใด ๆ มาก่อน

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 04:08
บทที่ 1 เทคนิคการฝึกการหายใจ (Breathing Technique) คลิปยาว (นาที)
1.1 การจัดท่าเพื่อใช้ในการฝึกหายใจ และ ลดอาการหอบเหนื่อย 03:51
1.2 การฝึกควบคุมการหายใจ (Breathing Control) 03:48
1.3 การฝึกการหายใจ โดยใช้กระบังลม (Diaphragmatic Breathing Exercise) 05:24
1.4 การฝึกการหายใจเพื่อเพิ่มการขยายตัวของทรวงอก (Costal Breathing Exercise) 04:29
1.5 การออกกำลังกายร่วมกับการฝึกหายใจ (Active Chest Trunk Mobilization Exercise) 04:59
บทที่ 2 เทคนิคการไอและการจัดท่าทาง (Cough Training and Positioning) คลิปยาว (นาที)
2.1 การไอ และ การพ่นลมขับเสมหะ (Coughing and Huffing) 04:46
2.2 เทคนิคการหายใจเพื่อระบายเสมหะ (ACBT) 05:51
2.3 การจัดท่าเพื่อระบายเสมหะ (Postural Drainage) 03:45
บทที่ 3 การออกกำลังกายทั่วไป (General Exercise) คลิปยาว (นาที)
3.1 การออกกำลังกายส่วนบน รยางค์แขนในท่านอนหงาย 04:10
3.2 การออกกำลังกายส่วนบน รยางค์แขนในท่านั่ง และ ยืน 07:44
3.3 การออกกำลังกายส่วนล่าง รยางค์ขาในท่านอนหงาย 07:53
3.4 การออกกำลังกายส่วนล่าง รยางค์ขาในท่านั่ง 04:22
3.5 การออกกำลังกายส่วนล่าง รยางค์ขาในท่ายืน 04:47
บทที่ 4 การฝึกการทรงตัวและการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (Balance and ADL Training) คลิปยาว (นาที)
4.1 วิธีการฝึกลุกขึ้นยืน และ นั่งลง 06:43
4.2 การฝึกการทรงตัวในท่านั่ง 03:59
4.3 การฝึกการทรงตัวในท่ายืน 11:37
4.4 วิธีการฝึกเดิน 05:40
4.5 วิธีการใช้ห้องน้ำอย่างปลอดภัย 01:19
บทที่ 5 การออกกำลังกายพิลาทิส (Pilates) คลิปยาว (นาที)
5.1 การฝึกหายใจแบบพิลาทิส 06:56
5.2 การฝึก 10 ท่าพิลาทิส 19:45
บทที่ 6 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) คลิปยาว (นาที)
6.1 การยืดกล้ามเนื้อในท่านั่งเก้าอี้ 14:34
6.2 การยืดกล้ามเนื้อในท่านอน 05:03
6.3 การยืดกล้ามเนื้อในท่ายืน 05:48
6.4 การยืดกล้ามเนื้อในท่านั่งเก้าอี้ ท่านอน และ ท่ายืน 25:03
บทที่ 7 การออกกำลังกาย ในภาวะกลืนลำบาก คลิปยาว (นาที)
7.1 การฝึกบริหารกล้ามเนื้อริมฝีปาก ลิ้น ขากรรไกร และการฝึกออกเสียงเบื้องต้น 07:27
7.2 การออกกำลังกาย และ เทคนิคการส่งเสริมความสามารถในการกลืน 12:00
บทที่ 8 การปรับภาวะทางอารมณ์และจิตใจ คลิปยาว (นาที)
8.1 เทคนิคการปรับใจ และ การสื่อสารด้านบวก 04:53
8.2 การฝึกสมาธิ แบบวิโรม่าและอนุโรม่า 20:34
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send