รื้อ Grammar ภาษาอังกฤษใหม่เพื่อใช้กับทุกข้อสอบ (TU-GET, CU-TEP, IELTS, TOEFL)

รื้อ Grammar ภาษาอังกฤษใหม่เพื่อใช้กับทุกข้อสอบ (TU-GET, CU-TEP, IELTS, TOEFL)

รื้อ Grammar ภาษาอังกฤษใหม่เพื่อใช้กับทุกข้อสอบ (TU-GET, CU-TEP, IELTS, TOEFL)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้ครูแพทจะช่วยรื้อความรู้ Grammar กันใหม่ตั้งแต่ ทบทวนการใช้ tense ต่าง ๆ การแตกโครงสร้างประโยค การแปลกลุ่มคำนามยาว ๆ ที่มักพบในหนังสือพิมพ์ ไปจนถึงทบทวนหลัก Grammar ยอดฮิต เช่น If clause, Subject-Verb Agreement และโครงสร้างขนาน เป็นต้น ที่มักเจอในข้อสอบแข่งขันระดับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงข้อสอบ TU-GET, CU-TEP และ IELTS โดยสอนหลักการใหม่ตั้งแต่ต้น (ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจำอะไรไม่ได้เลย) สลับการจับมือทำข้อสอบไปด้วยกันผ่านตัวอย่างกว่า 400 ข้อ ไล่ระดับจากข้อง่ายไปยากอย่างมีระบบและมีการบ้านให้กลับไปทบทวนฝึกฝน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หลังจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะมีทักษะการทำข้อสอบแนว Error Identification, Sentence Completion ได้ดียิ่งขึ้น
- สามารถตัดตัวเลือกที่เป็นจุดหลอกออกได้ง่ายขึ้น
- และสามารถอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจมากขึ้น เพราะหลักไวยกรณ์ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เข้าใจรูปประโยคมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
เพราะ คอร์สนี้สอนตั้งแต่ Basic Skill
- รื้อพื้นฐานการแปล
- สร้างคำนามจาก verb ให้กลายเป็น Gerund
- ทวน tense ทั้งหมด
- แยก active และ passive voice
- รู้จักการใช้ Linking Verb
- ทวนตำแหน่ง Adjective
- รู้จักการวาง Adverb ให้ถูกที่
- เทคนิคการอ่าน Reading

ทักษะขั้นกลางที่จะได้รับ
- รู้จักส่วนขยาย Present และ Past participle
- หัดมองจุดที่ Error ในประโยคความเดียว
- เลือกใช้ตัวเชื่อมประโยคให้ถูกต้อง
- สร้างประโยคความซ้อน (who, whom, which, that)
- แตกโครงสร้างประโยคเป็น
- เรียน inversion ทุกแบบ
- แม่น If clause
- ใช้คำบ่งปริมาณ (A Number of, Most of the) ได้ถูกต้อง
- พาท่องว่า verb ตัวไหนต้อง +v.ing ตัวไหน +to v.inf

Advance Skill เราก็สอนจบในคอร์สเดียว
- ทวน subject verb agreement
- สร้างประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุด
- จับผิดโครงสร้างขนาน
- ดู pronoun reference ให้ออก
- ตะลุยโจทย์ sentence completion และ error identification รวมจุดฮิตทั้งหมดที่ชอบออกข้อสอบทั้งการใช้ enough, การใช้ so...that, การใช้ subjunctive, การใช้ Other/Another, การใช้ Wish กับ Hope

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมปลายขึ้นไป จนถึงคนทำงานที่มีแพลนจะสอบ TU-GET, CU-TEP หรือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่มีข้อสอบ Error Identification และ Sentence completion เรื่องไวยกรณ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยากเขียนประโยคในภาษาอังกฤษให้ถูกหลักไวยกรณ์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมต้น (อ่านออก เขียนได้)

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำภาพรวมคอร์สเรียน 13:48
บทที่ 1 : ประธานของประโยค คลิปยาว (นาที)
EP 1.1 : แปลอังกฤษเป็นไทยอย่างไรให้ได้ใจความ 12:36
EP 1.2 : ฝึกสังเกต suffix และสอนเปิด dictionary ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 14:37
EP 1.3 มองหาประธานในประโยค 27:25
บทที่ 2 : กริยาของประโยค คลิปยาว (นาที)
EP 2.1 : รู้จักประเภทของ Verb 21:54
EP 2.2 ผัน tense ได้แบบไม่ท่องจำ 28:26
EP 2.3 : Active VS Passive voice แยกได้ก็แปลได้ฉลุย 15:12
บทที่ 3 : ส่วนขยายของประโยค คลิปยาว (นาที)
EP 3.1 : วิธีใช้ Adjective 11:44
EP 3.2 : วิธีใช้ Adverb 09:24
บทที่ 4 : ประโยคความเดียว คลิปยาว (นาที)
EP 4.1 : Practice 1 - Error identification 14:29
EP 4.2 : รู้จัก Appositive เจอตรงไหนจะได้อ่านข้าม 14:45
EP 4.3 : ทบทวน present และ past participle ที่พบในข้อสอบเยอะที่สุด 34:52
EP 4.4 : Practice 2 : Error identification + sentence completion 28:21
บทที่ 5 : ประโยคความรวม คลิปยาว (นาที)
EP 5.1 : รู้จักตัวเชื่อมประโยคและจุดที่ต้องระวังเวลานำไปใช้งาน 34:13
EP 5.2 : Practice 3 : Error identification + sentence completion 20:00
บทที่ 6 : ประโยคความซ้อน คลิปยาว (นาที)
EP 6.1 : รู้จัก noun clause เพื่อสร้างประโยคความซ้อน 16:15
EP 6.2 : Practice 4: Error identification 10:46
EP 6.3 : รู้จัก adjective clause เพื่อสร้างส่วนขยายประโยค 20:12
EP 6.4 : ทดสอบการอ่านจับใจความ reading โดยใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา 04:58
EP 6.5 : Practice 5 : Error identification + sentence completion 20:23
บทที่ 7 : ประโยค Inversion คลิปยาว (นาที)
EP 7.1 : เรียนรู้โครงสร้างแบบ Inversion เพื่อสร้างประโยคอีก 5 แบบ (part1) 25:42
EP 7.2 : เรียนรู้โครงสร้างแบบ Inversion เพื่อสร้างประโยคอีก 5 แบบ (part2) 25:29
EP 7.3 : เรียนรู้โครงสร้างแบบ Inversion เพื่อสร้างประโยคอีก 5 แบบ (part3) 22:40
บทที่ 8 : If clause คลิปยาว (นาที)
EP 8.1 : If clause ไม่รู้ไม่ได้เด็ดขาด 15:24
EP 8.2 : If clause แบบ inversion 16:25
EP 8.3 : Practice 6-Error identification + sentence completion 22:21
บทที่ 9 : คำบ่งปริมาณ (Some , The number of, etc.) คลิปยาว (นาที)
EP 9.1 : ทวนกฎการเลือกใช้คำบ่งปริมาณ 25:51
EP 9.2 : Practice 7 : Error identification 15:21
บทที่ 10 : Subject-Verb Agreement คลิปยาว (นาที)
EP 10.1 : subject verb agreement (part1) 26:02
EP 10.2 : subject verb agreement (part2) 30:12
EP 10.3 : Practice 8 : Error identification + sentence completion 21:43
บทที่ 11 : ประโยคเปรียบเทียบ คลิปยาว (นาที)
EP 11.1 : ทวนกฎเบื้องต้นชี้ทุดจุดที่ต้องระวัง 26:33
EP 11.2 : Other / Another /The other ใช้ต่างกันอย่างไร 17:11
EP 11.3 : จุดหลอกอื่นที่มักเจอในประโยคเปรียบเทียบ 10:40
EP 11.4 : Practice 9 : Error identification + sentence completion 27:07
บทที่ 12 : โครงสร้างขนาน คลิปยาว (นาที)
EP 12.1 : กฎหลักของโครงสร้างขนาน 18:15
EP 12.2 : Practice10 : Error identification เฉพาะโครงสร้างขนาน 09:07
EP 12.3 : Practice 11 : Error identification + sentence completion รวมไวยกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้น 17:39
บทที่ 13 : คำสรรพนาม ( I , you , we , they , he, she , it ) คลิปยาว (นาที)
EP 13.1 : ทบทวนรูปแบบการใช้ pronoun 19:47
EP 13.2 : ฝึกแปลเพื่อ check pronoun agreement ซึ่งออกข้อสอบบ่อยมาก 14:01
EP 13.3 : Practice 12 : Error identification รวมไวยกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้น 13:07
บทที่ 15 : เก็บตกจุดที่ชอบออกข้อสอบ คลิปยาว (นาที)
EP 15.1 : การใช้ too / so…that / such…that 14:00
EP 15.2 : ประโยคอุทาน /การใช้ in on at /Wish และ hope 11:10
EP 15.3 : เก็บตกเกร็ดไวยการณ์เล็กๆน้อยๆ 17:22
บทที่ 14 : Verb form คลิปยาว (นาที)
EP 14.1 : จำให้ได้ว่า verb เหล่านี้ต้องตามด้วย ing หรือ to+Vinf (part1) 15:23
EP 14.2 : จำให้ได้ว่า verb เหล่านี้ต้องตามด้วย ing หรือ to+Vinf (part2) 20:59
EP 14.3 : Practice 13 : Error identification + sentence completion 27:01
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน คลิปยาว (นาที)
ดาวน์โหลดเอกสาร - เฉลยแบบฝึกหัด 00:10
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send