Balanced Scorecard การวางแผนกลยุทธ์ และการเลือกหุ้นลงทุน

Balanced Scorecard การวางแผนกลยุทธ์ และการเลือกหุ้นลงทุน

Balanced Scorecard การวางแผนกลยุทธ์ และการเลือกหุ้นลงทุน

รายละเอียด

ผู้สอน สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Balanced Scorecard (BSC) คือ เครื่องมือสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดกลยุทธ์และประเมินผลว่าการดำเนินงานที่ได้กำหนดกลยุทธ์ไว้บรรลุผลหรือไม่ กล่าวได้ว่าเป็นระบบหรือกระบวนในการบริหารงานชนิดหนึ่งที่อาศัยการกำหนดตัวชี้วัดเป็นกลไกสำคัญ ซึ่งจำทำให้ผู้บริหารขององค์กรได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา ไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน

นอกจากนี้  Balanced Scorecard ยังสามารถใช้ในการประเมินในการลงทุนเพื่อหาหุ้นที่ดีได้ จะทำให้เรารู้ว่ากิจการนั้นเป็นกิจการที่มีการบริหารการจัดการที่ดี เหมาะเป็นหุ้นที่ลงทุนได้ยาวๆ อย่างสบายใจ ถึงแม้ราคาหุ้นอาจผันผวนตามอารมณ์ตลาดก็ตาม เพราะการเลือกลงทุนในบริษัทที่ดี ต้องเป็นบริษัทที่มีการบริหารงานที่ดี บริษัทที่บริหารงานดีย่อมมีการบริหารจัดการดี

ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลักการของ Balanced Scorecard อย่างละเอียด และการนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการหาหุ้นของบริษัทที่มีการจัดการที่ดี น่าลงทุน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- ได้เข้าใจหลักการ Balanced Scorecard อย่างละเอียด
- สามารถใช้ Balanced Scorecard ในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจได้
- สามารถประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard ในการเลือกหุ้นในการลงทุนได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ
- ผู้ที่ทำงานด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ
- นักลงทุนที่ต้องการประเมินหุ้นบริษัทที่มีการจัดการที่ดี น่าลงทุน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- หากมีความเข้าใจในการทำธุรกิจ จะทำให้เรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

Balanced Scorecard คลิปยาว (นาที)
1. เป้าหมายขององค์กร และ Marketing and Financial Viewpoint 17:02
2. Value Creation Focus 16:44
3. มูลค่ากิจการมาจากอะไร และ การบริหารมูลค่า (VBM)กับยุทธ์ศาสตร์ของธุรกิจ 19:24
4. การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในการประเมินผลขององค์กร 16:56
5. ข้อจำกัดของตัวชี้วัดด้านการเงิน 42:18
6. Balanced Scorecard และ คุณลักษณะที่สำคัญ 28:46
7. การประยุกต์ใช้ BSC ในการวางแผนกิจการด้านต่างๆ และ ตัวอย่างแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ด้านกำไร 28:01
8. Create FV = FCF / (WACC – g) 46:55
9. Market Value Scheme and Market Capital & BSC 23:31
10. Balanced Scorecard OKR + KPI และ ตัวอย่างการกำหนด OKRs 26:07
11. Financial Perspective 23:01
12. Customer Perspective 10:44
13. Internal-Business-Process Perspective 55:29
14. ลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 10:09
15. Rockwater’s Strategic Objectives and Balanced Scorecard 58:01
16. ตัวอย่าง 3 COM Corporation 33:41
17. What do we get from balanced scorecard implementation และ เปรียบเทียบเครื่องมือการบริหารกิจการแบบต่าง ๆ 13:26
18. PEST(EL) Analysis และ ประเมินองค์การด้วย McKinsey 7s 13:56
19. Balanced Scorecard กับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ Five Forces & BSM 23:35
20. How Business Model Done 22:31
21. SOWT-TOWS 11:23
22. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 14:13
23. Balanced Scorecard กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 17:01
24. Financial Perspective 1 26:36
25. Financial Perspective 2 19:13
26. Customer Perspective 02:57
การวิเคราะห์หุ้น คลิปยาว (นาที)
27. ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น CPALL 03:47
28. ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น BDMS 09:20
29. ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น JAS 05:08
30. Internal Process Perspective 01:03
31. ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น PPM และ SIMAT 04:33
32. ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น CPN 05:15
การใช้ Balanced Scorecard วิเคราะห์การบริหารและการลงทุน คลิปยาว (นาที)
33. Leaning & Growth Perspective 04:49
34. Balanced Scorecard กับ Value Based Management 02:18
35. การใช้แนวทาง Balanced Scorecard ในการเลือกหุ้นเพื่อลงทุน 04:50
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send