12 เรื่องบัญชีที่ควรรู้ สำหรับการลงทุนแนว VI

12 เรื่องบัญชีที่ควรรู้ สำหรับการลงทุนแนว VI

12 เรื่องบัญชีที่ควรรู้ สำหรับการลงทุนแนว VI

รายละเอียด

ผู้สอน สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

พบกับคอร์สออนไลน์สำหรับนักลงทุนแนว VI เรียนรู้ 12 เรื่องบัญชีที่ควรรู้ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับการลงทุนแนว Value Investing เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาว

ในคอร์สออนไลน์นี้ อาจารย์สรรพงศ์จะสอนโดยการแกะงบการเงินจริง โดยอาจารย์สรรพงศ์จะนำเอาประสบการณ์ของตนและเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นจริงให้เห็น เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพการลงทุนอย่างเข้าใจ

สำหรับนักลงทุนสไตล์ VI พลาดไม่ได้กับคอร์สออนไลน์นี้!

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์สนี้

1. มาตรฐานการบัญชีเรื่อง ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ และ รายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง คลิปยาว (นาที)
Video 4 : การบันทึกบัญชีเมื่อรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 08:50
Video 5 : ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม 22:54
Video 6 : วิธีคิดค่าเสื่อมราคา - วิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance Method) 05:39
Video 7 : วิธีคิดค่าเสื่อมราคา - วิธีผลรวมจำนวนปี (Sum-of-year Digit Method) 04:46
Video 8 : แนวคิดค่าเสื่อมทางทฤษฎี 07:08
Video 9 : รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 01:19
Video 10 : รายจ่ายเกี่ยวกับทุน 15:25
Video 11 : ส่วนเกินจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 55:52
Video 12 : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา 15:13
Video 13 : ผลกระทบต่อการเงิน และ อัตราส่วนทางการเงิน 10:56
Video 14 : กิจการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้งบการเงิน / การกระทบยอดง่ายๆ 08:36
2. มาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ คลิปยาว (นาที)
Video 15 : มาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ 05:20
Video 16 : การด้อยค่า และ ค่าเสื่อมราคา เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 36:13
Video 17 : Measurement วัดค่าอย่างไร 46:47
Video 18 : รายการด้อยค่า บอกมากกว่าเพียงค่าใช้จ่าย one-time loss 03:41
Video 19 : การรับรู้การด้อยค่า 32:34
Video 20 : การเกิดการด้อยค่าจากค่าความนิยม 15:00
Video 21 : การเกิดการด้อยค่าจากสินทรัพย์ 07:27
Video 22 : ตัวอย่างการวิเคราะห์การด้อยค่าสินทรัพย์ของ PTTEP 23:09
3. มาตรฐานการบัญชี เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน คลิปยาว (นาที)
Video 23 : มาตรฐานการบัญชี เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 22:03
Video 24 : เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 11:28
Video 25 : ต้นทุนเงินลงทุน 06:05
Video 26 : การจำหน่ายเงินลงทุน 09:24
Video 27 : แสดงการลงรายการทางบัญชีเงินลงทุนเผื่อขาย 04:56
Video 28 : การเปลี่ยนประเภทหรือจัดประเภทใหม่ 22:55
Video 29 : เมื่อการเปลี่ยนประเภทหรือจัดการใหม่สำหรับเครื่องมือทางการเงิน 13:38
Video 30 : ตราสารทุนเผื่อขาย / ร่วมย่อ / เงินทุนทั่วไป 26:31
4. มาตรฐานการบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม งบการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย คลิปยาว (นาที)
Video 31 : มาตรฐานการบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม งบการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย 26:29
Video 32 : รูปแบบเบื้องต้นของบริษัทย่อย-ร่วม 40:49
Video 33 : เงินลงทุนในบริษัทและส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย 19:57
Video 34 : เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 06:33
Video 35 : การแสดงรายการในงบเฉพาะ และ งบการเงินรวม 34:24
Video 36 : การบัญชีวิธีส่วนได้เสีย 24:47
5. ค่านิยมและกำไรจากการต่อรองจากการซื้อ คลิปยาว (นาที)
Video 37 : ค่านิยมและกำไรจากการต่อรองจากการซื้อ 06:52
Video 38 : ค่าความนิยม 19:25
Video 39 : กรณีที่มีการซื้อต่ำกว่าราคายุติธรรม 05:59
Video 40 : กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ 05:28
Video 41 : กรณีที่เพิ่มทุนแต่ยังต้องทำ Equity method ต่อไป 30:27
6. มาตรฐานการบัญชีเรื่องสินค้าคงเหลือ คลิปยาว (นาที)
Video 42 : มาตรฐานการบัญชีเรื่องสินค้าคงเหลือ 18:06
Video 43 : ส่วนลด 00:51
Video 44 : Raw Material / Work in Process / Finished Goods 52:55
Video 45 : มุลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ 06:37
Video 46 : ตัวอย่างการปรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ 16:55
Video 47 : ข้อสังเกตรายการขาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้า 11:19
7. มาตรฐานการบัญชีเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คลิปยาว (นาที)
Video 48 : มาตรฐานการบัญชีเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1) 13:45
Video 49 : มาตรฐานการบัญชีเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (2) 14:26
Video 50 : กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 04:06
Video 51 : ตัวอย่างการลงรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 06:40
Video 52 : ผลการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงิน 06:59
8. มาตรฐานบัญชีเรื่องรายได้ และมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาก่อสร้าง - การรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานที่เสร็จ คลิปยาว (นาที)
Video 53 : มาตรฐานบัญชีเรื่องรายได้ และมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาก่อสร้าง - การรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานที่เสร็จ 20:01
Video 54 : หลักบัญชีของรับเหมาแบบประมาณ 13:39
Video 55 : รายการในงบการเงินที่ควรเข้าใจความหมาย 03:56
9. มาตรฐานการบัญชีเรื่องต้นทุนการกู้ยืม คลิปยาว (นาที)
Video 56 : มาตรฐานการบัญชีเรื่องต้นทุนการกู้ยืม (1) 04:59
Video 57 : มาตรฐานการบัญชีเรื่องต้นทุนการกู้ยืม (2) 31:17
10. การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์ คลิปยาว (นาที)
Video 58 : การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์ 23:24
Video 59 : การรับรู้รายการเริ่มแรกและในภายหลัง 03:04
Video 60 : มูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงให้รับรู้ในกำไรขาดทุน 04:17
Video 61 : ตัวอย่างเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์ 09:56
11. กำไรสะสม การจ่ายเงินปันผล การจ่ายหุ้นปันผล คลิปยาว (นาที)
Video 62 : กำไรสะสม การจ่ายเงินปันผล การจ่ายหุ้นปันผล 09:15
12. การเพิ่มทุน ลดทุน การลดพาร์ การแตกพาร์ การซื้อคืน คลิปยาว (นาที)
Video 63 : การเพิ่มทุน ลดทุน การลดพาร์ การแตกพาร์ การซื้อคืน 07:50
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send