Web Programming จัดเต็มเน้นลงมือ!

Web Programming จัดเต็มเน้นลงมือ!

Web Programming จัดเต็มเน้นลงมือ!

รายละเอียด

ผู้สอน นคร สินผดุง


คอร์สเรียนเพื่อก้าวสู่นักพัฒนาเว็บไซต์ ฉบับมือใหม่หัดเขียนแบบจัดหนักจัดเต็ม!

ผมคือใคร?
ผมชื่อ "นคร สินผดุง" เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยคอมพิวเตอร์ เข้าเรียนเมื่อปีการศึกษา 2557 ที่ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการในการสอน
โปรแกรมภาษาซีเพื่อปูพื้นฐานให้แก่รุ่นน้องตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 มาตลอด จนมีแรงบันดาลใจในการทำคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์การสอนกับการทำงานฟรีแลนซ์ที่รับงานด้านการเขียนเว็บไซต์มาหลายรูปแบบ มาเป็นความรู้ในการทำสื่อการสอนออนไลน์แบบฉบับเน้นปฎิบัติลงมือจริงจนถึงทุกวันนี้

เราสอนอะไร?
คอร์สเรียนนี้เราจะสอนวิธีการปฎิบัติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการพัฒนาเว็บไซต์จริง โดยจะเน้นเป็นการปูพื้นฐานสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเขียนเว็บไซต์มาก่อน หรืออาจจะมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย เพื่อก้าวลำดับจาก Beginner เป็น Intermediate (จากระดับเริ่มต้นสู่ระบบกลาง) โดยจะเป็นการสอนเพื่อการเขียนเว็บไซต์สำหรับยุคปีค.ศ. 2017 ร่วมกับการใช้ Editor ในการเขียนแบบ Code Editing เพื่อเข้าใจถึงส่วนเบื้องหลังของการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP และอื่นๆ ร่วมกับเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้การเขียนเว็บไซต์ในยุคสมัยใหม่พัฒนาได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น Developer Tools, Git, Framework, Composer และอื่นๆอีกมากมาย

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะกับผู้ที่กำลังศึกษาการทำเว็บไซต์ ทั้งแบบ Front-end และ Back-end สำหรับมือใหม่หัดเขียน หรือกำลังเรียนรู้ในช่วงเริ่มต้น เพื่อเสริมความเข้าใจพื้นฐาน

เราจะได้อะไรจากคอร์สเรียนนี้?
- สามารถเขียนภาษา Web Programming ด้าน Front-end คือ HTML5, CSS3, JavaScript และ ECMAScript2016
- สามารถเขียนภาษา Web Programming ด้าน Back-end คือ SQL และ PHP
- เข้าใจวิธีการหาแหล่งเรียนรู้เพื่อในการศึกษาต่อด้วยตนเอง
- เข้าใจการสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการประมวลผลและความปลอดภัย
- รู้จักกับเครื่องมือเสริมเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ในยุค 2017
- สามารถใช้ Library หรือ Class ที่เป็นโปรแกรมจากผู้อื่น นำมาใช้ร่วมกับโปรเจคของเราได้
- สามารถรับงานแบบฟรีแลนซ์อิสระได้ทันทีหลังมีความเข้าใจในการพัฒนาระบบทั้งหมด

เนื้อหาของคอร์สนี้

Lesson 1 - Introduction คลิปยาว (นาที)
1.2 Web Browser 06:33
1.3 Typing Skills 07:49
1.4 Text Editor 15:23
Lesson 2 - HTML คลิปยาว (นาที)
2.1 Create HTML Files 03:11
2.2 Syntax 06:14
2.4 Encoding & Character Set 05:39
2.5 Attrubutes 09:10
2.6 Programming Style with Block & Inline 08:00
2.7 Formats 08:45
2.8 Images 09:32
2.9 Tables 10:03
2.10 Lists 04:23
2.11 Symbol & Favicon 05:44
2.12 HTML5 12:12
Wokshop #1 - Portfolio คลิปยาว (นาที)
Solution 03:17
Walkthough 05:26
Lesson 3 - CSS คลิปยาว (นาที)
3.1 Begin with CSS 11:34
3.3 Developer Tools 07:26
3.4 Presudo 14:52
3.6 border: value; 05:21
3.7 margin: value; & padding: value; 10:09
3.8 width: value & height: value; 04:37
3.9 text: value; 10:40
3.10 font: value; 08:34
3.11 Lists & Table Styling 11:45
3.12 display: value; & Layouts 11:38
3.13 position: value; 07:01
3.14 overflow: value; 02:19
3.15 CSS3 Colors 12:57
3.16 CSS3 Transforms 15:59
3.17 CSS3 Animations 06:25
3.18 CSS3 Flex 13:55
Lesson 4 - Responsive Design คลิปยาว (นาที)
4.1 Desktop & Device 03:08
4.2 Grids 05:17
4.3 Media Queries 04:22
4.4 Conclude 07:03
Workshop #2 - CSS with Portfolio คลิปยาว (นาที)
Solution 01:37
Walkthough 40:48
Lesson 5 - JavaScript คลิปยาว (นาที)
5.1 Basic with JavaScript 06:18
5.2 Output 09:56
5.4 Datatypes 07:25
5.5 Operators 11:11
5.6 Comparation 15:55
5.7 Functions 11:24
5.8 Objects 13:45
5.9 Arrays 13:41
5.10 Conditions (If & Else) 20:27
5.11 Conditions (Switch & Case) 07:12
5.12 Exceptions (Try & Catch) 05:45
5.13 Atom with Browser Plus 03:21
5.15 Functions with Events 15:41
5.16 Loop (For) 09:35
5.17 Loop (While) 08:11
5.18 Methods 21:22
5.19 Array Methods 06:50
5.20 Regular Expressions 11:55
5.21 Constraints 02:12
5.22 Forms 10:15
5.23 DOM Basic 04:29
5.24 DOM Selectors 08:57
5.25 DOM Methods 07:35
5.26 AddEventListener() 07:56
5.27 Node 06:50
Front-end คลิปยาว (นาที)
Conclude 06:20
Lesson 6 - ECMAScript คลิปยาว (นาที)
6.2 Let 11:24
6.3 Arrows 08:22
6.4 Classes (Part 1) 12:02
6.5 Classes (Part 2) 06:42
6.6 Classes (Part 3) 06:15
6.7 Parameters 06:02
6.8 REST Parameters 07:28
6.9 Templates 08:02
6.10 Objects 09:56
6.11 Generate Functions 11:34
6.12 Set 03:51
Workshop #3 - To-Do Lists คลิปยาว (นาที)
Solution 01:25
HTML Walkthough 07:09
CSS Walkthough 21:36
JS Walkthough Processing 16:49
JS Walkthough Methods 22:14
JS Walkthough Classes 18:51
Workshop #4 - Bingo Game! คลิปยาว (นาที)
Solution 01:56
Create Tables 09:21
Math Randoms 05:46
Class Properties 06:37
AddEventListener() on Class 16:04
Time Intervals 14:20
Score 02:36
classList Methods 08:02
Datatype with Comparation 09:31
Create Patterns Part 1 15:40
Create Patterns Part 2 14:58
Conclude 04:55
Back-end Intro คลิปยาว (นาที)
Intro 04:58
Lesson 7 - SQL Manager คลิปยาว (นาที)
7.1 What is SQL 04:52
7.2 Installation 05:22
7.4 Data in Tables 10:34
7.5 Constraint 09:31
7.6 Foreign Keys 08:52
7.7 Import & Export 07:19
7.8 Conclude 03:53
Lesson 8 - SQL Languages คลิปยาว (นาที)
8.1 Import our Example 02:54
8.3 SELECT DISTINCT 01:50
8.4 WHERE 04:24
8.5 AND & OR 01:59
8.6 ORDER BY 02:41
8.7 Additional 04:52
8.8 LIMIT 04:34
8.9 BETWEEN & IN 06:54
8.10 LIKE & Wildcard 06:11
8.11 Functions 06:25
8.12 INSERT 10:59
8.13 UPDATE 05:15
8.14 DELETE & Cascade, Restrict 11:31
8.15 INNER JOIN 10:52
8.16 Self JOIN 03:50
8.17 Outer JOIN (LEFT, RIGHT) 05:42
8.18 UNION 07:24
8.19 Group Functions 06:23
8.20 HAVING 02:43
8.21 Sub Queries 08:13
8.22 CREATE & DROP 05:01
8.23 ALTER TABLE 03:39
8.24 Constraint Keywords 07:38
8.25 Indexes & Foreign Keys 04:52
8.26 ON UPDATE & DELETE with Related 07:00
Lesson 9 - PHP คลิปยาว (นาที)
9.1 Installation 09:09
9.2 Windows Environment Variables 04:48
9.3 Console Command 07:37
9.5 PHP & JavaScript Programming? 15:17
9.6 Require & Include 04:27
9.7 Templates 10:38
9.8 PDO Connection 09:54
9.9 PDO Extensions & Queries 07:57
9.10 PDO Fetch Data 09:38
9.11 Arrays 09:13
9.12 PDO Fetch Styles 08:20
9.13 PDO Fetch & Show 07:14
9.14 Shorthands 10:15
9.15 Classes 06:59
9.16 Classes Scope 07:06
9.17 Classes Variable 09:50
9.18 Classes Static 10:14
9.19 Global Variables 08:36
9.20 GET & POST Methods 07:50
9.21 URL Queries 19:54
9.22 Session & Cookie 07:56
Lesson 10 - Tools & Developments คลิปยาว (นาที)
10.2 Git Repository 14:44
10.3 Stackoverflow 04:04
10.4 More with Text Editors 06:11
10.5 CSS Frameworks 12:58
10.6 Sass, Less 05:00
10.7 Font Awesome 02:32
10.8 JavaScript Frameworks 08:19
10.9 JavaScript for Developments 03:41
10.10 NodeJS 05:02
10.11 PHP Frameworks 05:33
10.12 Forum & CMS Software 09:24
10.13 XAMPP 14:36
10.14 Installing Wordpress 11:25
10.15 Hosting, DDNS, Port Forwarding 22:20
(Mini) Full Stack Workshop คลิปยาว (นาที)
Composer Setup 07:09
Klein/Klein 11:56
Klein Views, Partials and Layouys 10:14
Semantic UI 20:00
catfan/Medoo 30:18
Composer Classmap 20:23
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send