ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 1 (คำที่ 1-1,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 1 (คำที่ 1-1,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 1 (คำที่ 1-1,000)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 1+2 ในราคา 750 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/package-vocab-1-2

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ จะแบ่งเป็น 10 ชุด โดยจะมีชุดละ 1,000 คำ แต่ละชุดจะมี 100 บท บทละ 10 คำ

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 1 (คำที่ 1-1,000) บทที่ 1 ถึง บทที่ 100

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ คำศัพท์ สถานศึกษาหลายแห่งที่สอนภาษาอังกฤษ มักจะให้นักเรียนท่องศัพท์ วันละ 5 คำหรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ 1,000 คำ ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วย สุดยอดเทคนิค บวกกับ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้เราสามารถที่จะท่องศัพท์ ได้ถึง 100 คำในเวลาแค่ไม่กี่นาที และยังสามารถต่อยอดไปที่ การท่องศัพท์ให้ได้ถึง 10,000 คำโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

ที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้คำศัพท์นั้น จะต้องเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด พร้อมการวิเคราะห์และเรียงลำดับจากคำที่ใช้มากที่สุด ไปจนถึงคำที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ความสำคัญอีกอย่างซึ่งจะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ให้ได้ผลคือ การได้ยินหรือการฟัง ไม่ใช่เรียนศัพท์จากการอ่าน แล้วออกเสียงเอง ซึ่งเวลาพูดจริงจะทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่รู้เรื่อง

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย
คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ
ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋อง, ถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง
การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ookbee.com) และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 10,000 คำ

4. เทคนิคการจำคำศัพท์
การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีี ดังนั้นในศัพท์ 1,000 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจมีสมาธิ ขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน
การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขีย


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต
ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน
ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งานควบคู่กับชุดเรียนรู้เรื่อง English Structure จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
เทคนิคการท่องศัพท์ให้เร็วขึ้น 05:07
ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ชุดที่ 1 (คำที่ 1-1,000) คลิปยาว (นาที)
ท่องศัพท์ บทที่ 3 คำที่ 00021-00030 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 4 คำที่ 00031-00040 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 5 คำที่ 00041-00050 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 6 คำที่ 00051-00060 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 7 คำที่ 00061-00070 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 8 คำที่ 00071-00080 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 9 คำที่ 00081-00090 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 10 คำที่ 00091-00100 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 11 คำที่ 00101-00110 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 12 คำที่ 00111-00120 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 13 คำที่ 00121-00130 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 14 คำที่ 00131-00140 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 15 คำที่ 00141-00150 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 16 คำที่ 00151-00160 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 17 คำที่ 00161-00170 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 18 คำที่ 00171-00180 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 19 คำที่ 00181-00190 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 20 คำที่ 00191-00200 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 21 คำที่ 00201-00210 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 22 คำที่ 00211-00220 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 23 คำที่ 00221-00230 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 24 คำที่ 00231-00240 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 25 คำที่ 00241-00250 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 26 คำที่ 00251-00260 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 27 คำที่ 00261-00270 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 28 คำที่ 00271-00280 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 29 คำที่ 00281-00290 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 30 คำที่ 00291-00300 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 31 คำที่ 00301-00310 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 32 คำที่ 00311-00320 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 33 คำที่ 00321-00330 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 34 คำที่ 00331-00340 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 35 คำที่ 00341-00350 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 36 คำที่ 00351-00360 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 37 คำที่ 00361-00370 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 38 คำที่ 00371-00380 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 39 คำที่ 00381-00390 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 40 คำที่ 00391-00400 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 41 คำที่ 00401-00410 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 42 คำที่ 00411-00420 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 43 คำที่ 00421-00430 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 44 คำที่ 00431-00440 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 45 คำที่ 00441-00450 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 46 คำที่ 00451-00460 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 47 คำที่ 00461-00470 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 48 คำที่ 00471-00480 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 49 คำที่ 00481-00490 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 50 คำที่ 00491-00500 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 51 คำที่ 00501-00510 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 52 คำที่ 00511-00520 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 53 คำที่ 00521-00530 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 54 คำที่ 00531-00540 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 55 คำที่ 00541-00550 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 56 คำที่ 00551-00560 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 57 คำที่ 00561-00570 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 58 คำที่ 00571-00580 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 59 คำที่ 00581-00590 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 60 คำที่ 00591-00600 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 61 คำที่ 00601-00610 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 62 คำที่ 00611-00620 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 63 คำที่ 00621-00630 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 64 คำที่ 00631-00640 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 65 คำที่ 00641-00650 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 66 คำที่ 00651-00660 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 67 คำที่ 00661-00670 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 68 คำที่ 00671-00680 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 69 คำที่ 00681-00690 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 70 คำที่ 00691-00700 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 71 คำที่ 00701-00710 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 72 คำที่ 00711-00720 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 73 คำที่ 00721-00730 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 74 คำที่ 00731-00740 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 75 คำที่ 00741-00750 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 76 คำที่ 00751-00760 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 77 คำที่ 00761-00770 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 78 คำที่ 00771-00780 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 79 คำที่ 00781-00790 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 80 คำที่ 00791-00800 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 81 คำที่ 00801-00810 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 82 คำที่ 00811-00820 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 83 คำที่ 00821-00830 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 84 คำที่ 00831-00840 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 85 คำที่ 00841-00850 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 86 คำที่ 00851-00860 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 87 คำที่ 00861-00870 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 88 คำที่ 00871-00880 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 89 คำที่ 00881-00890 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 90 คำที่ 00891-00900 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 91 คำที่ 00901-00910 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 92 คำที่ 00911-00920 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 93 คำที่ 00921-00930 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 94 คำที่ 00931-00940 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 95 คำที่ 00941-00950 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 96 คำที่ 00951-00960 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 97 คำที่ 00961-00970 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 98 คำที่ 00971-00980 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 99 คำที่ 00981-00990 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 100 คำที่ 00991-01000 01:03
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send