เข้าใจ OOP ง่ายๆ ด้วยภาษา Java

เข้าใจ OOP ง่ายๆ ด้วยภาษา Java

เข้าใจ OOP ง่ายๆ ด้วยภาษา Java

รายละเอียด

ผู้สอน ธมนวรรณ มณีจันทร์

ปัจจุบันเราพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Object-Oriented Programming หรือเรียกสั้น ๆ ว่า OOP แต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่า OOP คืออะไร และแยกไม่ออกว่า การเขียนโปรแกรมแบบใดเป็น OOP หรือแบบใดไม่ใช่ OOP

ผู้ที่อยู่ในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่า OOP มีประโยชน์อย่างไร และทำไมเราจึงต้องพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP  หากคุณยังหาคำตอบเหล่านี้ไม่ได้ คอร์สนี้จะให้คำตอบทั้งหมดกับคุณ

เนื้อหาโดยสรุปของคอร์ส

ในคอร์สนี้เราจะสร้างโปรเจ็กต์ขึ้นมาทั้งหมด 4 โปรเจ็กต์ เป็นโปรเจ็กต์ที่ทำงานบน Desktop Application และ Web Application เราจะพัฒนาแต่ละโปรเจ็กต์ต่อยอดไปเรื่อย ๆ จากโปรเจ็กต์ที่ไม่ใช่ OOP จนกลายเป็น OOP ในที่สุด นอกจากนั้นเรายังนำ Design Pattern MVC เข้ามาใช้ในโปรเจ็กต์อีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- เข้าใจพื้นฐานภาษา Java
- เข้าใจความหมายของ OOP
- เข้าใจหลักการ OOP ที่ถูกต้อง
- สามารถออกแบบคลาส (class) ได้
- สามารถออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้างเล็กน้อย
- มีพื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น ภาษา HTML

ใครควรมาเรียนคอร์สนี้ 
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษา JAVA
- ผู้ที่ต้องการเข้าใจความหมายของ OOP
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้หลักการ OOP ที่ถูกต้อง
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบคลาส (class)
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
- เข้าใจพื้นฐานภาษา Java
- เข้าใจความหมายของ OOP
- เข้าใจหลักการ OOP ที่ถูกต้อง
- สามารถออกแบบคลาส (class) ได้
- สามารถออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

1. เตรียมความพร้อม คลิปยาว (นาที)
1 คอร์สนี้มีอะไรบ้าง.mp4 02:55
2 แวะคุยกันก่อน.mp4 01:28
3 เตรียมเครื่องมือให้พร้อม.mp4 00:53
4 ดาวนโหลด Template.mp4 01:07
5 เตรียมฐานข้อมูล.mp4 01:20
6 เตรียมโปรเจ็กต์.mp4 02:31
2. โปรเจ็กต์ JAVA NON OOP คลิปยาว (นาที)
7 โครงสร้าง Desktop Application.mp4 01:40
8 เปิดหน้าจอใหม่ (Desktop).mp4 02:31
9 ขั้นตอนการดึงข้อมูลมาแสดง.mp4 01:04
10 ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้น.mp4 01:23
11 เชื่อมต่อฐานข้อมูล.mp4 01:56
12 เตรียมคำสั่ง SQL.mp4 01:02
13 ประมวลผลคำสั่ง SQL.mp4 00:34
14 แสดงผลลัพธ์.mp4 02:19
15 ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล.mp4 00:23
16 สรุป การดึงข้อมูลมาแสดงผล.mp4 01:04
17 ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง.mp4 00:58
18 ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้น.mp4 01:05
19 สร้างเมธอด addBook() และ try catch.mp4 00:50
20 เตรียมข้อมูลที่จะบันทึก.mp4 01:52
21 เชื่อมต่อฐานข้อมูล.mp4 00:59
22 เตรียมคำสั่ง SQL.mp4 01:43
23 ประมวลผลคำสั่ง SQL.mp4 00:31
24 แจ้งผลลัพธ์ การเพิ่มข้อมูล.mp4 04:10
25 ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล.mp4 00:29
26 สรุป การเพิ่มข้อมูล.mp4 01:07
27 เปรียบเทียบราดึงข้อมูลและการเพิ่มข้อมูล.mp4 01:20
28 โครงสร้าง Web Application.mp4 01:29
29 ดึงข้อมูลมาแสดงผล.mp4 05:22
30 เตรียมเพิ่มข้อมูล.mp4 00:32
31 เพิ่มข้อมูล.mp4 03:10
32 สรุป โปรเจ็กต์ JAVA NON OOP.mp4 02:34
3. โปรเจ็กต์ JAVA OOP คลิปยาว (นาที)
33 โครงสร้าง Desktop Application.mp4 02:06
34 สร้างไฟล์ Config.mp4 01:30
35 สร้างคลาส Database.mp4 00:56
36 สร้าง constructor เชื่อมต่อฐานข้อมูล.mp4 00:55
37 ทดสอบ constructor.mp4 00:55
38 สร้างเมธอด queryList() ดึงข้อมูล.mp4 03:04
39 ทดสอบเมธอด queryList().mp4 01:00
40 สร้างเมธอด add() เพิ่มข้อมูล.mp4 02:10
41 ทดสอบเมธอด add().mp4 02:11
42 สร้างเมธอด close() ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล.mp4 00:43
43 ทดสอบเมธอด close().mp4 00:28
44 สรุป คลาส Database.mp4 00:51
45 สร้างคลาส Books.mp4 02:43
46 สร้างคลาส BooksDAOInterface.mp4 02:08
47 สร้างคลาส BooksDAOImpl.mp4 01:01
48 implements เมธอด getAllBooks().mp4 02:30
49 ทดสอบ เมธอด getAllBooks.mp4 01:38
50 implements เมธอด isAddBook(...).mp4 01:14
51 ทดสอบ เมธอด isAddBooks(...).mp4 01:52
52 สรุป คลาส BooksDAOImpl.mp4 00:50
53 โครงสร้าง Desktop Application.mp4 01:42
54 เปิดหน้าจอใหม่ (Desktop).mp4 01:48
55 ดึงข้อมูลมาแสดง (Desktop Application).mp4 02:18
56 เพิ่มข้อมูล (Desktop Application).mp4 03:36
57 โครงสร้าง Web Application.mp4 01:36
58 ดึงข้อมูลมาแสดง (Web Application).mp4 02:14
59 เพิ่มข้อมูล (Web Application).mp4 02:40
60 สรุป โปรเจ็กต์ JAVA OOP.mp4 01:39
4. โปรเจ็กต์ JAVA MVC คลิปยาว (นาที)
61โครงสร้าง Desktop Application.mp4 01:57
62 สร้างคลาส MainMenusController.mp4 01:03
63 สร้าง Getters ที่หน้า View ของ MainMenus.mp4 00:42
64 ควบคุมปุ่มบนหน้าจอ Main Menus.mp4 02:13
65 สร้างคลาส ShowBooksController.mp4 01:33
66 สร้างเมธอด showBooks(...) ที่ส่วนของ.mp4 00:42
67 แสดงรายการหนังสือผ่าน Controller.mp4 02:14
68 สร้างคลาส AddBookController.mp4 01:37
69 สร้าง Getters ที่ส่วนของ View.mp4 00:50
70 ควบคุมปุ่ม บันทึก ผ่าน Controller.mp4 01:17
71 ดึงค่าข้อมูล จากหน้าจอ.mp4 01:09
72 เพิ่มข้อมูล ผ่าน Controller.mp4 02:12
73 สรุป JAVA MVC ส่วนของ Desktop Application.mp4 02:12
74 โครงสร้าง Web Application.mp4 01:18
75 สร้างคลาส ShowBooksController.mp4 02:00
76 ดึงข้อมูลหนังสือ ผ่าน Servlet.mp4 01:48
77 รับค่าจาก Servlet แสดงรายการหนังสือ.mp4 02:20
78 สร้างคลาส FormBookController.mp4 01:27
79 สร้างคลาส AddBookController.mp4 01:09
80 เพิ่มหนังสือ ผ่าน Servlet.mp4 03:19
81 สรุปโปรเจ็กต์ JAVA MVC.mp4 02:13
5. โปรเจ็กต์ JAVA MVCs คลิปยาว (นาที)
82 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ คือใคร.mp4 02:57
83 การพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์เดิม.mp4 01:03
84 โครงสร้าง Desktop Application.mp4 00:50
85 เปลี่ยนหน้าจอแสดงผลของ Desktop.mp4 01:10
86 แสดงผลรายการหนังสือที่หน้าจอใหม่.mp4 02:42
87 โครงสร้าง Web Application.mp4 00:50
88 เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบน Web.mp4 01:32
89 เพิ่มส่วนของ Business Logic.mp4 00:43
90 สร้างคลาส Service Promotion.mp4 02:52
91 เรียกใช้ Service ที่ Desktop Application.mp4 01:27
92 เรียกใช้ Service ที่ Web Application.mp4 00:51
93 สรุปโปรเจ็กต์ JAVA MVCs.mp4 02:17
6. สรุปโปรเจ็กต์ทั้งหมด คลิปยาว (นาที)
94 เปรียบเทียบโครงสร้าง ทั้ง 4 โปรเจ็กต์.mp4 02:37
95 ถ้าจะเพิ่มส่วนของ Mobile Application ละ.mp4 01:29
96 เบื้องหลังการทำงานของโปรแกรม.mp4 02:46
7. ก่อนจากกัน คลิปยาว (นาที)
97 ก้าวต่อไป 01:00
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send