ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 3 (คำที่ 2,001-3,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 3 (คำที่ 2,001-3,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 3 (คำที่ 2,001-3,000)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 3+4 ในราคา 750 บาท 
https://www.skilllane.com/course_bundles/package-vocab-3-4

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ จะแบ่งเป็น 10 ชุด โดยจะมีชุดละ 1,000 คำ แต่ละชุดจะมี 100 บท บทละ 10 คำ

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 3 (คำที่ 2,001-3,000) บทที่ 201 ถึง บทที่ 300

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ คำศัพท์ สถานศึกษาหลายแห่งที่สอนภาษาอังกฤษ มักจะให้นักเรียนท่องศัพท์ วันละ 5 คำหรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ 1,000 คำ ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วย สุดยอดเทคนิค บวกกับ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้เราสามารถที่จะท่องศัพท์ ได้ถึง 100 คำในเวลาแค่ไม่กี่นาที และยังสามารถต่อยอดไปที่ การท่องศัพท์ให้ได้ถึง 10,000 คำโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

ที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้คำศัพท์นั้น จะต้องเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด พร้อมการวิเคราะห์และเรียงลำดับจากคำที่ใช้มากที่สุด ไปจนถึงคำที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ความสำคัญอีกอย่างซึ่งจะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ให้ได้ผลคือ การได้ยินหรือการฟัง ไม่ใช่เรียนศัพท์จากการอ่าน แล้วออกเสียงเอง ซึ่งเวลาพูดจริงจะทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่รู้เรื่อง

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ

ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋อง, ถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง

การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ookbee.com) และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 10,000 คำ

4. เทคนิคการจำคำศัพท์

การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีี ดังนั้นในศัพท์ 1,000 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจมีสมาธิ ขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน

การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งานควบคู่กับชุดเรียนรู้เรื่อง English Structure จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
เทคนิคการท่องศัพท์ให้เร็วขึ้น 05:07
ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ชุดที่ 3 (คำที่ 2,001-3,000) คลิปยาว (นาที)
ท่องศัพท์ บทที่ 203 คำที่ 02021-02030 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 204 คำที่ 02031-02040 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 205 คำที่ 02041-02050 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 206 คำที่ 02051-02060 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 207 คำที่ 02061-02070 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 208 คำที่ 02071-02080 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 209 คำที่ 02081-02090 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 210 คำที่ 02091-02100 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 211 คำที่ 02101-02110 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 212 คำที่ 02111-02120 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 213 คำที่ 02121-02130 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 214 คำที่ 02131-02140 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 215 คำที่ 02141-02150 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 216 คำที่ 02151-02160 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 217 คำที่ 02161-02170 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 218 คำที่ 02171-02180 00:49
ท่องศัพท์ บทที่ 219 คำที่ 02181-02190 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 220 คำที่ 02191-02200 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 221 คำที่ 02201-02210 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 222 คำที่ 02211-02220 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 223 คำที่ 02221-02230 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 224 คำที่ 02231-02240 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 225 คำที่ 02241-02250 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 226 คำที่ 02251-02260 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 227 คำที่ 02261-02270 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 228 คำที่ 02271-02280 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 229 คำที่ 02281-02290 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 230 คำที่ 02291-02300 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 231 คำที่ 02301-02310 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 232 คำที่ 02311-02320 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 233 คำที่ 02321-02330 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 234 คำที่ 02331-02340 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 235 คำที่ 02341-02350 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 236 คำที่ 02351-02360 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 237 คำที่ 02361-02370 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 238 คำที่ 02371-02380 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 239 คำที่ 02381-02390 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 240 คำที่ 02391-02400 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 241 คำที่ 02401-02410 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 242 คำที่ 02411-02420 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 243 คำที่ 02421-02430 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 244 คำที่ 02431-02440 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 245 คำที่ 02441-02450 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 246 คำที่ 02451-02460 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 247 คำที่ 02461-02470 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 248 คำที่ 02471-02480 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 249 คำที่ 02481-02490 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 250 คำที่ 02491-02500 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 251 คำที่ 02501-02510 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 252 คำที่ 02511-02520 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 253 คำที่ 02521-02530 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 254 คำที่ 02531-02540 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 255 คำที่ 02541-02550 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 256 คำที่ 02551-02560 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 257 คำที่ 02561-02570 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 258 คำที่ 02571-02580 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 259 คำที่ 02581-02590 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 260 คำที่ 02591-02600 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 261 คำที่ 02601-02610 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 262 คำที่ 02611-02620 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 263 คำที่ 02621-02630 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 264 คำที่ 02631-02640 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 265 คำที่ 02641-02650 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 266 คำที่ 02651-02660 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 267 คำที่ 02661-02670 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 268 คำที่ 02671-02680 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 269 คำที่ 02681-02690 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 270 คำที่ 02691-02700 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 271 คำที่ 02701-02710 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 272 คำที่ 02711-02720 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 273 คำที่ 02721-02730 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 274 คำที่ 02731-02740 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 275 คำที่ 02741-02750 01:04
ท่องศัพท์ บทที่ 276 คำที่ 02751-02760 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 277 คำที่ 02761-02770 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 278 คำที่ 02771-02780 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 279 คำที่ 02781-02790 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 280 คำที่ 02791-02800 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 281 คำที่ 02801-02810 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 282 คำที่ 02811-02820 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 283 คำที่ 02821-02830 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 284 คำที่ 02831-02840 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 285 คำที่ 02841-02850 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 286 คำที่ 02851-02860 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 287 คำที่ 02861-02870 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 288 คำที่ 02871-02880 01:02
ท่องศัพท์ บทที่ 289 คำที่ 02881-02890 01:03
ท่องศัพท์ บทที่ 290 คำที่ 02891-02900 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 291 คำที่ 02901-02910 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 292 คำที่ 02911-02920 01:07
ท่องศัพท์ บทที่ 293 คำที่ 02921-02930 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 294 คำที่ 02931-02940 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 295 คำที่ 02941-02950 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 296 คำที่ 02951-02960 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 297 คำที่ 02961-02970 01:06
ท่องศัพท์ บทที่ 298 คำที่ 02971-02980 01:05
ท่องศัพท์ บทที่ 299 คำที่ 02981-02990 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 300 คำที่ 02991-03000 01:03
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send