ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 7 (คำที่ 6,001-7,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 7 (คำที่ 6,001-7,000)

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 7 (คำที่ 6,001-7,000)

รายละเอียด

ผู้สอน วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ จะแบ่งเป็น 10 ชุด โดยจะมีชุดละ 1,000 คำ แต่ละชุดจะมี 100 บท บทละ 10 คำ
ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 7 (คำที่ 6,001-7,000) บทที่ 601 ถึง บทที่ 700

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ คำศัพท์ สถานศึกษาหลายแห่งที่สอนภาษาอังกฤษ มักจะให้นักเรียนท่องศัพท์ วันละ 5 คำหรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ 1,000 คำ ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ด้วย สุดยอดเทคนิค บวกกับ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้เราสามารถที่จะท่องศัพท์ ได้ถึง 100 คำในเวลาแค่ไม่กี่นาที และยังสามารถต่อยอดไปที่ การท่องศัพท์ให้ได้ถึง 10,000 คำโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

ที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้คำศัพท์นั้น จะต้องเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด พร้อมการวิเคราะห์และเรียงลำดับจากคำที่ใช้มากที่สุด ไปจนถึงคำที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ความสำคัญอีกอย่างซึ่งจะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ให้ได้ผลคือ การได้ยินหรือการฟัง ไม่ใช่เรียนศัพท์จากการอ่าน แล้วออกเสียงเอง ซึ่งเวลาพูดจริงจะทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่รู้เรื่อง

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ

ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋อง, ถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง

การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ookbee.com) และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 10,000 คำ

4. เทคนิคการจำคำศัพท์

การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีี ดังนั้นในศัพท์ 1,000 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจมีสมาธิ ขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน

การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งานควบคู่กับชุดเรียนรู้เรื่อง English Structure จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
เก่งอังกฤษต้องรู้ 2 เรื่อง 08:56
คำศัพท์กับตัวย่อ 03:43
5 ขั้นตอน การท่องศัพท์ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว 04:55
เทคนิคการท่องศัพท์ให้เร็วขึ้น 05:07
ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ชุดที่ 7 (คำที่ 6,001-7,000) คลิปยาว (นาที)
ท่องศัพท์ บทที่ 601 คำที่ 06001-06010 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 602 คำที่ 06011-06020 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 603 คำที่ 06021-06030 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 604 คำที่ 06031-06040 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 605 คำที่ 06041-06050 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 606 คำที่ 06051-06060 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 607 คำที่ 06061-06070 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 608 คำที่ 06071-06080 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 609 คำที่ 06081-06090 00:49
ท่องศัพท์ บทที่ 610 คำที่ 06091-06100 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 611 คำที่ 06101-06110 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 612 คำที่ 06111-06120 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 613 คำที่ 06121-06130 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 614 คำที่ 06131-06140 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 615 คำที่ 06141-06150 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 616 คำที่ 06151-06160 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 617 คำที่ 06161-06170 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 618 คำที่ 06171-06180 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 619 คำที่ 06181-06190 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 620 คำที่ 06191-06200 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 621 คำที่ 06201-06210 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 622 คำที่ 06211-06220 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 623 คำที่ 06221-06230 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 624 คำที่ 06231-06240 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 625 คำที่ 06241-06250 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 626 คำที่ 06251-06260 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 627 คำที่ 06261-06270 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 628 คำที่ 06271-06280 00:59
ท่องศัพท์ บทที่ 629 คำที่ 06281-06290 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 630 คำที่ 06291-06300 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 631 คำที่ 06301-06310 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 632 คำที่ 06311-06320 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 633 คำที่ 06321-06330 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 634 คำที่ 06331-06340 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 635 คำที่ 06341-06350 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 636 คำที่ 06351-06360 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 637 คำที่ 06361-06370 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 638 คำที่ 06371-06380 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 639 คำที่ 06381-06390 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 640 คำที่ 06391-06400 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 641 คำที่ 06401-06410 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 642 คำที่ 06411-06420 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 643 คำที่ 06421-06430 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 644 คำที่ 06431-06440 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 645 คำที่ 06441-06450 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 646 คำที่ 06451-06460 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 647 คำที่ 06461-06470 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 648 คำที่ 06471-06480 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 649 คำที่ 06481-06490 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 650 คำที่ 06491-06500 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 651 คำที่ 06501-06510 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 652 คำที่ 06511-06520 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 653 คำที่ 06521-06530 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 654 คำที่ 06531-06540 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 655 คำที่ 06541-06550 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 656 คำที่ 06551-06560 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 657 คำที่ 06561-06570 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 658 คำที่ 06571-06580 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 659 คำที่ 06581-06590 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 660 คำที่ 06591-06600 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 661 คำที่ 06601-06610 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 662 คำที่ 06611-06620 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 663 คำที่ 06621-06630 00:58
ท่องศัพท์ บทที่ 664 คำที่ 06631-06640 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 665 คำที่ 06641-06650 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 666 คำที่ 06651-06660 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 667 คำที่ 06661-06670 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 668 คำที่ 06671-06680 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 669 คำที่ 06681-06690 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 670 คำที่ 06691-06700 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 671 คำที่ 06701-06710 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 672 คำที่ 06711-06720 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 673 คำที่ 06721-06730 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 674 คำที่ 06731-06740 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 675 คำที่ 06741-06750 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 676 คำที่ 06751-06760 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 677 คำที่ 06761-06770 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 678 คำที่ 06771-06780 00:48
ท่องศัพท์ บทที่ 679 คำที่ 06781-06790 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 680 คำที่ 06791-06800 00:49
ท่องศัพท์ บทที่ 681 คำที่ 06801-06810 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 682 คำที่ 06811-06820 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 683 คำที่ 06821-06830 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 684 คำที่ 06831-06840 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 685 คำที่ 06841-06850 00:57
ท่องศัพท์ บทที่ 686 คำที่ 06851-06860 00:50
ท่องศัพท์ บทที่ 687 คำที่ 06861-06870 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 688 คำที่ 06871-06880 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 689 คำที่ 06881-06890 00:56
ท่องศัพท์ บทที่ 690 คำที่ 06891-06900 00:51
ท่องศัพท์ บทที่ 691 คำที่ 06901-06910 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 692 คำที่ 06911-06920 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 693 คำที่ 06921-06930 01:01
ท่องศัพท์ บทที่ 694 คำที่ 06931-06940 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 695 คำที่ 06941-06950 01:00
ท่องศัพท์ บทที่ 696 คำที่ 06951-06960 00:53
ท่องศัพท์ บทที่ 697 คำที่ 06961-06970 00:55
ท่องศัพท์ บทที่ 698 คำที่ 06971-06980 00:52
ท่องศัพท์ บทที่ 699 คำที่ 06981-06990 00:54
ท่องศัพท์ บทที่ 700 คำที่ 06991-07000 00:48
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send