เมื่อเจ้านายใช้...ให้ Customize Data (ภาค Functions & Formulas Excel)

เมื่อเจ้านายใช้...ให้ Customize Data (ภาค Functions & Formulas Excel)

เมื่อเจ้านายใช้...ให้ Customize Data (ภาค Functions & Formulas Excel)

รายละเอียด

ผู้สอน ศรัทธา สุวรรณชาตรี

ข้อมูลถูกต้องแต่ช้า หรือ ข้อมูลถูกต้องส่งก่อนเวลา คุณเลือกได้!! คอร์สนี้จะแนะนำการจัดการข้อมูลหรือ Customize Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดทำรายงานต่างๆ เช่น  รายงานยอดขาย รายงานการผลิต เปรียบเทียบในมุมมองต่างๆ ตามที่ลูกค้าหรือหัวหน้าต้องการ  เน้น WorkShop การใช้สูตรและฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel  เพื่อลดเวลา..ติดปีกในการ Customize Data  จะมัวเสียเวลาในการทำรายงานอยู่ทำไมครับ ในเมื่อเราสามารถใช้ Functions & Formulas จัดการได้ง่ายและเร็วกว่า !!

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
คุณจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นและสูตร (Functions & Formulas) เพื่อลดเวลาในการทำรายงาน (Report) หรือ Customize Data ลงมากกว่า 50%

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ทุกท่านที่เหนื่อย ตาลายและเบื่อกับการเสียเวลา Copy & Paste เพื่อจัดทำรายงาน (Report) หรือ Customize Data 
2. ทุกท่านที่อยากได้รายงานที่ถูกต้อง (ไม่เกิด Human Error ในการจัดการข้อมูล)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. เคยใช้ Microsoft Excel มาบ้าง
2. สามารถ บวก ลบ คูณ หาร เบื้องต้นได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
Chapter 1 : ทบทวน Excel ที่ควรรรู้ก่อนเรียน คลิปยาว (นาที)
1.1 การจัดการ Row & Column 03:50
1.2 การจัดการข้อมูล (Data) ใน Excel 09:24
1.3 การจัดรูปแบบ (Format) ใน Excel 09:59
Chapter 2 : ความรู้พื้นฐาน สูตร & ฟังก์ชัน คลิปยาว (นาที)
2.1 เครื่องหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 02:25
2.2 พื้นฐานการอ้างอิงเซลล์ 09:16
2.3 ฟังก์ชัน, ฟังก์ชั่นซ้อนฟังก์ชัน 09:05
2.4 การตั้งชื่อให้จำง่ายๆ ไม่สับสน 05:42
2.5 การใส่เลขที่ลำดับ Format as Table 02:19
2.6 หลากหลายวิธีใส่เลขที่ลำดับ 03:46
Chapter 3 : ฟังก์ชันข้อความ (Text) คลิปยาว (นาที)
3.1 รวมฟังก์ชัน 1- ประยุกต์ใช้ CONCAT, TEXT TO COLUMNS, FLASH FILL 08:56
3.2 รวมฟังก์ชัน 2 - ประยุกต์ใช้ LOWER, UPPER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN 11:36
3.3 รวมฟังก์ชัน 3 -ประยุกต์ใช้ LEFT, RIGHT, MID 12:32
3.4 รวมฟังก์ชัน 4 -ประยุกต์ใช้ SEARCH 05:40
Chapter 4 : ฟังก์ชันตัวเลข (Number) คลิปยาว (นาที)
4.1 รวมฟังก์ชัน 1 -ประยุกต์ใช้ SIGN, ABS, MOD, INT, TRUNC 08:34
4.2 รวมฟังก์ชัน 2 - ประยุกต์ใช้ ROUNDUP, ROUNDDOWN, ROUND, CEILING, FLOOR 06:31
4.3 รวมฟังก์ชัน 3 - ประยุกต์ใช้ ISNUMBER, ISTEXT, VALUE 04:01
Chapter 5 : ฟังก์ชันวันที่และเวลา (Date & Time) คลิปยาว (นาที)
5.1 รวมฟังก์ชัน 1 -ประยุกต์ใช้ DATE & TIME 06:24
5.2 รวมฟังก์ชัน 2 -ประยุกต์ใช้ DATE & TIME 08:54
5.3 รวมฟังก์ชัน 3 -ประยุกต์ใช้ DATE & TIME 10:27
Chapter 6 : ฟังก์ชัน Summary คลิปยาว (นาที)
6.1 รวมฟังก์ชัน 1 -ประยุกต์ใช้ SUM SUMIF SUMIFS 14:56
6.2 รวมฟังก์ชัน 2-ประยุกต์ใช้ COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF COUNTIFS 09:36
6.3 ฟังก์ชัน 3-ประยุกต์ใช้ SUBTOTAL 04:57
6.4 รวมฟังก์ชัน 4-ประยุกต์ใช้ AVERAGE AVERAGEIF AVERAGEIFS 07:11
Chapter 7 : ฟังก์ชันเงื่อนไข (IF) คลิปยาว (นาที)
7.1 ฟังก์ชัน 1 -ประยุกต์ใช้ IF 15:04
7.2 ฟังก์ชัน 2-ประยุกต์ใช้ IF-IF 11:51
7.3 ฟังก์ชัน 3-ประยุกต์ใช้ IF-OR 07:55
7.4 ฟังก์ชัน 4-ประยุกต์ใช้ IF-AND 09:52
7.5 ฟังก์ชัน 5- ประยุกต์ใช้ IF-COUNTA 03:59
Chapter 8 : ฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง คลิปยาว (นาที)
8.1 ฟังก์ชัน 1 - ประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ TRUE 13:13
8.2 ฟังก์ชัน 2 - ประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ FALSE 12:32
8.3 ฟังก์ชัน 3 - ประยุกต์ใช้ VLOOKUP ร่วม MATCH 06:21
8.4 ฟังก์ชัน 4 - ประยุกต์ใช้ INDEX กับ MATCH 06:19
8.5 ฟังก์ชัน 5 - ประยุกต์ใช้ MATCH 02:35
8.6 ฟังก์ชัน 6 - ประยุกต์ใช้ MATCH 02:12
8.7 ฟังก์ชัน 7 - ประยุกต์ใช้ MATCH 03:33
8.8 ฟังก์ชัน 8 - ประยุกต์ใช้ MATCH กับ INDEX 04:28
8.9 ฟังก์ชัน 9 - ประยุกต์ใช้ INDEX 06:21
8.10 ฟังก์ชัน 10 - ประยุกต์ใช้ INDIRECT 05:53
8.11 ฟังก์ชัน 11 - ประยุกต์ใช้ INDIRECT 05:32
8.12 ฟังก์ชัน 12- ประยุกต์ใช้ OFFSET 04:45
Chapter 9 : ฟังก์ชันการตรวจสอบและการแก้ปัญหา คลิปยาว (นาที)
9.1 แกะรอยสูตร 1 06:19
9.2 แกะรอยสูตร 2 02:15
9.3 ฟังก์ชันในการตรวจสอบข้อมูล 03:50
9.4 แนะนำการแก้ไข Error 1 05:25
9.5 แนะนำการแก้ไข Error 2 05:21
Chapter 10 : สูตรอาร์เรย์ (Array Formulas) คลิปยาว (นาที)
10.1 รู้จักสูตรอาร์เรย์ 05:58
10.2 ฟังก์ชัน 1 - ประยุกต์ใช้ TRANSPOSE 03:32
10.3 ฟังก์ชัน 2 - ประยุกต์ใช้ PRODUCT, SUMPRODUCT 05:04
10.4 ฟังก์ชัน 3 - ประยุกต์ใช้ FREQUENCY 03:55
10.5 ฟังก์ชัน 4 - ประยุกต์ใช้ COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF, MAXIF, MINIF 1 05:13
10.6 ฟังก์ชัน 5 - ประยุกต์ใช้ SUMIF 2 12:38
10.7 ฟังก์ชัน 6 - ประยุกต์ใช้ SUMIF 3 07:13
Chapter 11 : การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Data Validation คลิปยาว (นาที)
11.1 ทบทวน Data Validation 06:05
11.2 ตัวอย่าง 1 04:01
11.3 ตัวอย่าง 2 08:29
11.4 ตัวอย่าง 3 02:46
11.5 ตัวอย่าง 4 02:25
11.6 ตัวอย่าง 5 05:21
Chapter 12 : การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Conditional Formatting คลิปยาว (นาที)
12.1 ทบทวน Conditional Formatting 07:47
12.2 ตัวอย่าง 1 03:34
12.3 ตัวอย่าง 2 02:53
12.4 ตัวอย่าง 3 01:54
12.5 ตัวอย่าง 4 03:19
12.6 ตัวอย่าง 5 04:48
12.7 ตัวอย่าง 6 04:44
Chapter 13 : การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Form Toolbar คลิปยาว (นาที)
13.1 เครื่องมือสร้าง Form 1 12:19
13.2 เครื่องมือสร้าง Form 2 02:30
13.3 เครื่องมือสร้าง Form 3 13:17
13.4 ตัวอย่าง 1 05:52
13.5 ตัวอย่าง 2 03:20
13.6 ตัวอย่าง 3 09:03
Chapter14 : แนะนำการจัดทำรายงานอัตโนมัติด้วย PivotTable คลิปยาว (นาที)
14.1 รู้จัก PivotTable 1 03:53
14.2 รู้จัก PivotTable 2 03:24
14.3 รู้จัก PivotTable 3 02:07
14.4 รู้จัก PivotTable 4 03:57
14.5 รู้จัก PivotTable 5 02:05
14.6 รู้จัก PivotTable 6 02:43
14.7 รู้จัก PivotTable 7 02:41
14.8 รู้จัก PivotTable 8 03:38
14.9 รู้จัก PivotTable 9 02:54
14.10 รู้จัก PivotTable 10 03:02
แนะนำคอร์สน่าเรียน คลิปยาว (นาที)
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send