Excel for HR (Intermediate Level)

Excel for HR (Intermediate Level)

Excel for HR (Intermediate Level)

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

 

คอร์ส Excel for HR (Intermediate Level) ถูกรวบรวมและเรียบเรียงมาจากประสบการณ์บรรยาย
ซึ่งเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ จะเป็นคำถามของผู้เข้าอบรม (ที่อยู่ฝ่ายบุคคล)

จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้บรรยายค้นพบความจริงว่า ปัญหาหลัก ๆ ของการใช้ Excel สำหรับฝ่ายบุคคล คือ *ยังไม่ทราบวิธีการจัดการกับข้อมูลดังกล่าวให้อยู่หมัด* นั่นเอง

ดังนั้นคอร์สนี้จึงได้รวบรวม เรียบเรียง เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนที่อยู่ในฝ่ายบุคคล (HR)
1. ได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลอย่างเป็น Step by Step
2. เกิดความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง
3. สามารถแก้ปัญหา พลิกแพลง และสร้างสรรค์การใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. นำความรู้ ความเข้าใจ ไปศึกษาต่อยอดสำหรับคอร์ส Excel for HR (Advanced Level) ในลำดับต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลอย่างเป็น Step by Step
2. เกิดความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง
3. สามารถแก้ปัญหา พลิกแพลง และสร้างสรรค์การใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. นำความรู้ ความเข้าใจ ไปศึกษาต่อยอดสำหรับคอร์ส Excel for HR (Advanced Level) ในลำดับต่อไป

 

 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ฝ่ายบุคคล (HR)
2. ใช้ Excel ยังไม่คล่อง (ใช้งานแบบครูพัก ลักจำ)
3. พื้นฐาน Excel มีบ้าง แต่ยังไม่สามารถต่อยอดได้
4. ต้องการตอกเสาเข็ม ความเข้าใจ พลิกแพลงได้ในแบบฉบับของตน (ไม่ต้องง้อ Google/Youtube)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
*ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน (บวก ลบ คูณ หาร) เป็นมาก่อน

 

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญ 1: จุดเริ่มต้นบน Excel 09:02
ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญ 2: รูปแบบของตัวเลข 09:33
ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญ 3: รูปแบบของวันที่ 09:44
ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญ 4: รูปแบบของเวลา 10:43
ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญ 5: รูปแบบของข้อความ 11:08
ส่วนที่ 1: การบริหารจัดการข้อมูลของฝ่าย HR ด้วยคำสั่งในกลุ่ม Data Tools & Data Management คลิปยาว (นาที)
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียน 00:11
Step 1: ตารางแนวตั้ง vs ตารางแนวนอน 07:13
Step 2: AutoFill & FlashFill & TextToColumns 08:05
Step 3: AutoFilter & Advanced Filter & Remove Duplicate - คำตอบข้อที่ 1 03:42
Step 3: AutoFilter & Advanced Filter & Remove Duplicate - คำถามข้อที่ 2 02:09
Step 3: AutoFilter & Advanced Filter & Remove Duplicate - คำตอบข้อที่ 2 10:22
Step 3: AutoFilter & Advanced Filter & Remove Duplicate - คำตอบข้อที่ 3 04:31
Step 3: AutoFilter & Advanced Filter & Remove Duplicate - คำถามข้อที่ 4 01:10
Step 3: AutoFilter & Advanced Filter & Remove Duplicate - คำตอบข้อที่ 4 04:14
Step 3: AutoFilter & Advanced Filter & Remove Duplicate - เพิ่มเติม 04:39
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-1) 10:20
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-2) 06:46
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-3) - คำตอบ 04:34
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-4) 03:20
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-5) - คำถาม 00:44
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-5) - คำตอบ 04:19
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-6) - คำถาม 02:35
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-6) - คำตอบ 08:57
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-7) - คำถาม 00:38
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-7) - คำตอบ 03:40
Step 4: Sort & Subtotal & Consolidate (Clip-8) - เพิ่มเติม 04:23
Step 5: Insert Chart & Conditional Formatting (Clip-1) 05:21
Step 5: Insert Chart & Conditional Formatting (Clip-2) - คำตอบ 02:26
Step 5: Insert Chart & Conditional Formatting (Clip-3) - คำถาม 00:38
Step 5: Insert Chart & Conditional Formatting (Clip-3) - คำตอบ 03:25
Step 5: Insert Chart & Conditional Formatting (Clip-4) - คำถาม 00:38
Step 5: Insert Chart & Conditional Formatting (Clip-4) - คำตอบ 01:15
Step 5: Insert Chart & Conditional Formatting (Clip-5) - เพิ่มเติม 10:41
Step 6: Format as Table & Dynamic Range (Clip-1) - คำถาม 01:12
Step 6: Format as Table & Dynamic Range (Clip-1) - คำตอบ 05:37
Step 6: Format as Table & Dynamic Range (Clip-2) - คำตอบ 03:00
Step 6: Format as Table & Dynamic Range (Clip-3) - เพิ่มเติม 06:59
Step 7: PivotTable (Clip-1) 05:07
Step 7: PivotTable (Clip-2) 01:47
Step 7: PivotTable (Clip-3) 04:27
Step 7: PivotTable (Clip-4) 03:08
Step 7: PivotTable (Clip-5) 04:49
Step 8: PivotChart & Slicer (Clip-1) 05:01
Step 8: PivotChart & Slicer (Clip-2) 01:38
Step 8: PivotChart & Slicer (Clip-3) 00:59
Step 8: PivotChart & Slicer (Clip-4) 00:47
Step 8: PivotChart & Slicer (Clip-5) 01:01
Step 8: PivotChart & Slicer (Clip-6) 04:29
Step 8: PivotChart & Slicer (Clip-7) 06:22
ส่วนที่ 2: การบริหารจัดการข้อมูลของฝ่าย HR ด้วยฟังก์ชันและคำสั่งทางด้านเงื่อนไข เหตุและผล คลิปยาว (นาที)
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียน 00:11
Step 1: ทบทวนพื้นฐาน Formula & Function 11:15
Step 2: Cell Reference & Define Name 19:01
Step 3: Auto Filter & Subtotal Function (Clip 1) 09:38
Step 3: Auto Filter & Subtotal Function (Clip 2) - คำตอบ (วิธีที่ 1) 04:53
Step 3: Auto Filter & Subtotal Function (Clip 2) - คำตอบ (วิธีที่ 2) 05:00
Step 3: Auto Filter & Subtotal Function (Clip 2) - คำถาม 02:03
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 1) 13:04
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 2) - คำถาม 01:18
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 2) - คำตอบ 07:31
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 3) - คำตอบ 01:30
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 3) - คำถาม 00:48
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 4) - คำถาม 00:51
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 4) - คำตอบ 05:38
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 5) - คำถาม 01:10
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 5) - คำตอบ 19:34
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 6) - คำถาม 01:38
Step 4: SumIfs & CountIfs (Clip 6) - คำตอบ 08:57
Step 5: Sort & Group & CountIFs - คำถาม 02:46
Step 5: Sort & Group & CountIFs - คำตอบ 01:50
Step 6: IF & AND & OR (Clip 1) - คำถาม 03:33
Step 6: IF & AND & OR (Clip 1) - คำตอบ (ไอเดียที่ 1) 07:37
Step 6: IF & AND & OR (Clip 1) - คำตอบ (ไอเดียที่ 2) 04:14
Step 6: IF & AND & OR (Clip 1) - คำตอบ (ไอเดียที่ 3) 04:43
Step 6: IF & AND & OR (Clip 1) - คำตอบ (ไอเดียที่ 4) 04:22
Step 6: IF & AND & OR (Clip 2) - คำตอบ 09:38
Step 6: IF & AND & OR (Clip 3) - คำถาม 00:57
Step 6: IF & AND & OR (Clip 3) - คำตอบ 02:43
Step 6: IF & AND & OR (Clip 4) - คำตอบ 04:16
Step 6: IF & AND & OR (Clip 5) - คำตอบ (Step 1) 04:33
Step 6: IF & AND & OR (Clip 5) - คำตอบ (Step 2) 03:46
Step 7: IFERROR & IF(ISERROR( 11:55
Step 8: Conditional Formatting (Clip 1) 09:13
Step 8: Conditional Formatting (Clip 2) - คำถาม 00:40
Step 8: Conditional Formatting (Clip 2) - คำตอบ 06:37
Step 8: Conditional Formatting (Clip 3) - คำถาม 01:10
Step 8: Conditional Formatting (Clip 3) - คำตอบ 10:26
Step 8: Conditional Formatting (Clip 4) - คำถาม 01:20
Step 8: Conditional Formatting (Clip 4) - คำตอบ 03:21
Step 8: Conditional Formatting (Clip 5) 05:13
Step 8: Conditional Formatting (Clip 6) - คำถาม 01:14
Step 8: Conditional Formatting (Clip 6) - คำตอบ 12:13
Step 9: Data Validation (Clip 1) 12:19
Step 9: Data Validation (Clip 2) - คำถาม 02:24
Step 9: Data Validation (Clip 2) - คำตอบ 04:00
Step 9: Data Validation (Clip 3) - คำถาม 01:46
Step 9: Data Validation (Clip 3) - คำตอบ 05:11
ส่วนที่ 3: การบริหารจัดการข้อมูลของฝ่าย HR ด้วยฟังก์ชันและคำสั่งทางด้านการค้นหาและอ้างอิง คลิปยาว (นาที)
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียน 00:11
Step 1: เรียนรู้ 7 เทคนิค ช่วยตอกเสาเข็มเรื่องการค้นหาข้อมูล 36:33
Step 2: Advanced Lookup (Clip 1) - คำตอบ (วิธีที่ 1) 04:34
Step 2: Advanced Lookup (Clip 1) - คำตอบ (วิธีที่ 2) 05:30
Step 2: Advanced Lookup (Clip 1) - คำตอบ (วิธีที่ 3) 09:50
Step 2: Advanced Lookup (Clip 2) - คำตอบ (วิธีที่ 1) 01:21
Step 2: Advanced Lookup (Clip 2) - คำตอบ (วิธีที่ 2) 03:13
Step 2: Advanced Lookup (Clip 2) - คำตอบ (วิธีที่ 3) 05:55
Step 2: Advanced Lookup (Clip 2) - คำตอบ (วิธีที่ 4) 07:31
Step 2: Advanced Lookup (Clip 3) - คำถาม 03:04
Step 2: Advanced Lookup (Clip 3) - คำตอบ 02:46
Step 2: Advanced Lookup (Clip 4) 03:33
Step 3: Advanced Lookup เลียนแบบ IF (Clip 1) 07:16
Step 3: Advanced Lookup เลียนแบบ IF (Clip 2) - คำตอบ 02:32
Step 3: Advanced Lookup เลียนแบบ IF (Clip 3) 00:48
Step 3: Advanced Lookup เลียนแบบ IF (Clip 4) 00:43
Step 3: Advanced Lookup เลียนแบบ IF (Clip 5) 01:46
Step 4: Advanced Lookup (Clip 1) - คำตอบ 02:03
Step 4: Advanced Lookup (Clip 2) - คำตอบ 05:21
Step 4: Advanced Lookup (Clip 3) - คำตอบ (วิธีที่ 1) 06:44
Step 4: Advanced Lookup (Clip 3) - คำตอบ (วิธีที่ 2) 07:29
Step 4: Advanced Lookup (Clip 3) - คำตอบ (วิธีที่ 4 ใช้สูตร Array) 19:10
Step 4: Advanced Lookup (Clip 4) 04:42
ส่วนที่ 4: แบบทดสอบหลังเรียน Excel for HR (Intermediate Level) คลิปยาว (นาที)
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียน 00:11
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 1 - คำถาม 00:35
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 1 - เฉลย 09:56
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 2 - คำถาม 00:45
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 2 - เฉลย 02:40
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 3 - เฉลย (Step 1) 17:47
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 3 - เฉลย (Step 2) 06:11
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 3 - เฉลย (Step 3) 09:50
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 4 - เฉลย (Step 1) 05:53
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 5 - คำถาม 01:30
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 4 - เฉลย (Step 2) 08:56
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 6 - คำถาม 01:00
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 4 - เฉลย (Step 3) 03:44
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 7 - คำถาม 01:25
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 5 - เฉลย (Step 1) 07:23
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 5 - เฉลย (Step 2) 05:46
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 9 - คำถาม 01:17
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 6 - เฉลย 11:19
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 7 - เฉลย 16:22
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 8 - เฉลย (วฺิธีที่ 1) 11:14
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 8 - เฉลย (วฺิธีที่ 2) 05:17
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 9 - เฉลย 11:31
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 10 - เฉลย (Step 1) 10:11
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 10 - เฉลย (Step 2) 02:25
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 11 - เฉลย (Step 1) 11:03
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 11 - เฉลย (Step 2) 12:55
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 12 - เฉลย 11:13
ส่วนที่ 4: ของแถม/สรุป/แนะนำเพิ่มเติม/คอร์สต่อไป คลิปยาว (นาที)
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียน 00:11
แถมด้วย-ตารางสถิติการลา ของพนักงาน (Step-1) 12:48
แถมด้วย-ตารางสถิติการลา ของพนักงาน (Step-2) 12:35
แถมด้วย-ตารางสถิติการลา ของพนักงาน (Step-3) 05:38
แนะนำเพิ่มเติม/คอร์สต่อไป 05:35
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send