Excel for Visual Presentation (สร้างงานนำเสนอที่โดดเด่นด้วย Excel)

Excel for Visual Presentation (สร้างงานนำเสนอที่โดดเด่นด้วย Excel)

Excel for Visual Presentation (สร้างงานนำเสนอที่โดดเด่นด้วย Excel)

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- วิธีการสร้างงานนำเสนอด้วย Excel ในรูปแบบที่โดดเด่น หลากหลาย ประยุกต์ใช้ได้จริง
- ผู้เรียนจะได้ฝึกฝน การคิด วิเคราะห์ สร้างทางเลือกการนำเสนอบน Excel
- ผู้เรียนจะได้รับวิธีการนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือบน Excel มาประยุกต์ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำความเข้าใจไปต่อยอดได้จริง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลบน Excel
- คนที่ต้องการประยุกต์ใช้ Excel สำหรับงานนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้ได้จริง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรใช้งาน Excel ในระดับพื้นฐานมาก่อน (เข้าใจเรื่องข้อมูลต่างๆ และสามารถใช้สูตร SUM/COUNT/AVERAGE/MAX/MIN ได้)

คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs
- จัดเต็ม! Excel Charts & Graphs ขั้นสูง (กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้าง)
7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า (ภาคปฏิบัติ)
PowerPoint Tips & Tricks สร้างความมหัศจรรย์ด้วย PowerPoint

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
บทที่ 1 : แนะนำไอเดีย/ภาพรวม ๆ ของคอร์สนี้ คลิปยาว (นาที)
ไอเดียการนำเสนอข้อมูบบน Excel-Step 1 : รวบรวมข้อมูล 01:54
ไอเดียการนำเสนอข้อมูบบน Excel-Step 2 : เรียบเรียงข้อมูล 03:26
ไอเดียการนำเสนอข้อมูบบน Excel-Step 3 : สรุปข้อมูล 05:57
บทที่ 2 : Visual Presentation with Conditional Formatting คลิปยาว (นาที)
Conditional Formatting 1 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของคำสั่ง 04:05
Conditional Formatting 2 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Icon Sets 11:33
Conditional Formatting 3 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Color Scales 08:27
Conditional Formatting 4 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Data Bars 08:07
Post Test-Conditional Formatting-1-ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:30
Post Test-Conditional Formatting-1-เฉลย 02:58
Post Test-Conditional Formatting-2-ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:20
Post Test-Conditional Formatting-2-เฉลย 03:15
Post Test-Conditional Formatting-3-ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:23
Post Test-Conditional Formatting-3-เฉลย 01:45
Post Test-Conditional Formatting-4-ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:22
Post Test-Conditional Formatting-4-เฉลย 02:08
Post Test-Conditional Formatting-5-ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:30
Post Test-Conditional Formatting-5-เฉลย 09:18
Post Test-Conditional Formatting-6-ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:15
Post Test-Conditional Formatting-6-เฉลย 08:07
Post Test-Conditional Formatting-7-ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:39
Post Test-Conditional Formatting-7-เฉลย 14:05
บทที่ 3 : Visual Presentation with Sparklines คลิปยาว (นาที)
Sparklines 1 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของคำสั่ง 01:53
Sparklines 2 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Lines 07:38
Sparklines 3 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Column 03:38
Sparklines 4 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Win/Loss 02:39
Sparklines 5 : ฝึกวิเคราะห์เพื่อขยับขยายการใช้งาน 05:24
บทที่ 4 : Visual Presentation with Insert Chart คลิปยาว (นาที)
Insert Chart 1 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของคำสั่ง 08:42
Insert Chart 2 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Column 04:35
Insert Chart 3 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Stack Column 06:31
Insert Chart 4 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของ Stack Column (Percent) 06:43
Post Test-Insert Chart (ฝึกตั้งโจทย์/ฝึกวิเคราะห์การนำเสนอด้วยตนเอง) 00:47
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-1 00:48
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-2 02:00
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-3 02:47
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-4 03:55
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-5 03:22
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-6-ห้ามพลาด 11:19
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-7-ห้ามพลาด 02:45
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-7-ห้ามพลาด(ต่อ) 01:58
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-8-ห้ามพลาด 05:16
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-9 01:04
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-10 01:03
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-11 02:16
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-12 06:37
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-13 07:02
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-14 05:59
Post Test-Insert Chart-แนวทาง-15 03:43
บทที่ 5 : Visual Presentation with Format as Table คลิปยาว (นาที)
Format as Table 1 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของคำสั่ง 02:11
Format as Table 2 : ทดสอบให้เห็นภาพรวม 06:25
Format as Table 3 : ทดสอบเพิ่ม Total Row 07:35
บทที่ 6 : Visual Presentation with Pivot Table & Pivot Chart คลิปยาว (นาที)
Pivot Table 1 : ฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของคำสั่ง 01:24
Pivot Table 2 : ฝึกใช้งานภาพรวมๆ 12:52
Pivot Table 3 : ฝึกวิเคราะห์ตัวเลขเป็น Percent 05:05
Pivot Table 4 : ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Slicer 08:36
Pivot Table 5 : ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Drill Down 02:02
Post Test : Pivot Table (ฝึกตั้งโจทย์/ฝึกวิเคราะห์การนำเสนอด้วยตนเอง) 01:03
Post Test : Pivot Table แนวทาง-1 05:29
Post Test : Pivot Table แนวทาง-2 03:30
Post Test : Pivot Table แนวทาง-3 09:32
Post Test : Pivot Table แนวทาง-4 10:18
Post Test : Pivot Table แนวทาง-5 02:58
Post Test : Pivot Table แนวทาง-6 03:23
Post Test : Pivot Table แนวทาง-7 08:39
Post Test-Pivot Chart (ฝึกตั้งโจทย์/ฝึกวิเคราะห์การนำเสนอด้วยตนเอง) 00:41
Post Test-Pivot Chart-แนวทาง-1 02:56
Post Test-Pivot Chart-แนวทาง-2 01:48
Post Test-Pivot Chart-แนวทาง-3 01:53
Post Test-Pivot Chart-แนวทาง-4 01:59
Post Test-Pivot Chart-แนวทาง-5 04:56
Post Test-Pivot Chart-แนวทาง-6 02:52
Post Test-Pivot Chart-แนวทาง-7 03:36
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 1 คลิปยาว (นาที)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:24
เฉลย : แนวทางที่-1 04:11
เฉลย : แนวทางที่-2 12:29
เฉลย : แนวทางที่-3 17:27
เฉลย : แนวทางที่-4 05:56
เฉลย : แนวทางที่-5 07:33
เฉลย : แนวทางที่-6 13:18
เฉลย : แนวทางที่-7 09:32
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 2 คลิปยาว (นาที)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:28
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 2-เฉลย-Step-1 04:48
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 2-เฉลย-Step-2 02:25
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 2-เฉลย-Step-3 04:54
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 2-เฉลย-Step-4 06:47
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 3 คลิปยาว (นาที)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:26
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 3-เฉลย-Step-1 01:21
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 3-เฉลย-Step-2 03:08
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 3-เฉลย-Step-3 06:28
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 3-เฉลย-Step-4 11:48
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 4 คลิปยาว (นาที)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 02:59
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 4-เฉลย-Step-1 03:58
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 4-เฉลย-Step-2 02:57
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 4-เฉลย-Step-3 02:23
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 4-เฉลย-Step-4 04:40
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 5 คลิปยาว (นาที)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 01:36
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 5-เฉลย-Step-1 02:05
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 5-เฉลย-Step-2 04:08
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 5-เฉลย-Step-3 01:13
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 5-เฉลย-Step-4 05:08
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 6 คลิปยาว (นาที)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 02:40
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 6-เฉลย-Step-1 02:30
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 6-เฉลย-Step-2 01:38
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 6-เฉลย-Step-3 06:54
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 6-เฉลย-Step-4 06:08
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 7 คลิปยาว (นาที)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 02:09
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 7-เฉลย-Step-1 07:13
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 7-เฉลย-Step-2 04:34
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 7-เฉลย-Step-3 03:40
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 7-เฉลย-Step-4 03:44
แบบทดสอบหลังเรียน ข้อที่ 8 คลิปยาว (นาที)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 00:58
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 8-เฉลย-Step-1 08:27
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 8-เฉลย-Step-2 03:50
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 8-เฉลย-Step-3 01:52
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 8-เฉลย-Step-4 19:56
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 8-เฉลย-Step-5 07:20
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 8-เฉลย-Step-6 14:46
แบบทดสอบหลังเรียน-ข้อที่ 8-เฉลย-Step-7 28:45
แนะนำคอร์สต่อเนื่อง คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง 01:39
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send