Excel สำหรับฝ่ายบัญชี-การเงิน

Excel สำหรับฝ่ายบัญชี-การเงิน

Excel สำหรับฝ่ายบัญชี-การเงิน

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

คอร์ส Excel สำหรับฝ่ายบัญชี-การเงิน ถูกรวบรวมและเรียบเรียงมาจากประสบการณ์บรรยาย + คำถามของผู้เข้ารับการอบรม จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้บรรยายค้นพบความจริงว่า ปัญหาหลัก ๆ ของการใช้ Excel สำหรับฝ่ายบัญชี-การเงิน  คือ *ผู้เรียนยังไม่สามารถจัดการกับข้อมูล และสูตรที่สำคัญๆ ให้อยู่หมัดได้นั่นเอง* นั่นเอง

ดังนั้นคอร์สนี้ผู้สอนจึงได้รวบรวม เรียบเรียง เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนที่อยู่ในฝ่ายบัญชี-การเงิน 
1. ได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลอย่างเป็น Step by Step
2. เกิดความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง
3. สามารถแก้ปัญหา พลิกแพลง และสร้างสรรค์การใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. นำความรู้ ความเข้าใจ ไปศึกษาต่อยอดในลำดับต่อไปได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลอย่างเป็น Step by Step
2. เกิดความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง
3. สามารถแก้ปัญหา พลิกแพลง และสร้างสรรค์การใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปศึกษาต่อยอดในลำดับต่อไปได้ด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
*ฝ่ายบัญชี-การเงิน ที่
1. ใช้ Excel ยังไม่คล่อง
2. พื้นฐาน Excel มีบ้าง แต่ยังไม่สามารถพลิกแพลง หรือต่อยอดได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน (บวก ลบ คูณ หาร) เป็นมาก่อน

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
Workshop ชุดที่ 1 : พื้นฐาน Excel ที่สำคัญมาก ๆ คลิปยาว (นาที)
1.1 ภาพรวม Excel 08:23
1.2 จุดเริ่มต้นที่สำคัญ 10:14
1.3 จุดเริ่มต้นที่สำคัญ (ต่อ) 12:36
1.4 จุดเริ่มต้นของข้อมูล 11:42
1.5 จุดเริ่มต้นของข้อมูล (ต่อ) 10:07
1.6 พูดคุยสรุปเฉพาะสาระสำคัญ 02:46
Workshop ชุดที่ 2 : ทำความเข้าใจชนิดของข้อมูล คลิปยาว (นาที)
2.2 ตอกเสาเข็มเรื่องข้อมูล (ตอนที่ 2) 04:01
2.3 ตอกเสาเข็มเรื่องข้อมูล (ตอนที่ 3) 08:37
2.4 ตอกเสาเข็มเรื่องข้อมูล (ตอนที่ 4) 11:22
2.5 ตอกเสาเข็มเรื่องข้อมูล (ตอนที่ 5) 05:50
2.6 ตอกเสาเข็มเรื่องข้อมูล (ตอนที่ 6) 03:04
Workshop ชุดที่ 4 : ทดสอบตัวเลข (ค่าบวก ค่าศูนย์ ค่าลบ) คลิปยาว (นาที)
4.2 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 2) 04:29
4.3 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 3) 02:51
4.4 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 4) 07:07
4.5 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 5) 06:59
4.6 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 6) 07:38
4.7 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 7) 05:45
4.8 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 8) 14:52
4.9 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 9) 09:09
4.10 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 10) 03:57
4.11 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 11) 07:51
4.12 ตรวจสอบค่าบวก-ลบ-ศูนย์-(ตอนที่ 12) 06:20
Workshop ชุดที่ 11 : วิธีการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำ ไม่ซ้ำ คลิปยาว (นาที)
11.1 วิธีการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำ ไม่ซ้ำ (ตอนที่ 1) 02:31
11.2 วิธีการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำ ไม่ซ้ำ (ตอนที่ 2) 05:22
11.3 วิธีการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำ ไม่ซ้ำ (ตอนที่ 3) 14:31
11.4 วิธีการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำ ไม่ซ้ำ (ตอนที่ 4) 04:03
11.5 วิธีการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำ ไม่ซ้ำ (ตอนที่ 5) 05:42
Workshop ชุดที่ 12 : วิธีการตรวจสอบเลขที่เอกสารว่ากระโดดหรือไม่ คลิปยาว (นาที)
12.1 วิธีการตรวจสอบเลขที่เอกสารว่ากระโดดหรือไม่ (ตอนที่ 1) 01:36
12.2 วิธีการตรวจสอบเลขที่เอกสารว่ากระโดดหรือไม่ (ตอนที่ 2) 02:07
12.3 วิธีการตรวจสอบเลขที่เอกสารว่ากระโดดหรือไม่ (ตอนที่ 3) 01:52
12.4 วิธีการตรวจสอบเลขที่เอกสารว่ากระโดดหรือไม่ (ตอนที่ 4) 01:56
Workshop ชุดที่ 9 : การเติมลำดับที่ ด้วยวิธีที่หลากหลาย คลิปยาว (นาที)
9.1 การเติมลำดับที่อัตโนมัติ (ตอนที่ 1) 02:28
9.2 การเติมลำดับที่อัตโนมัติ (ตอนที่ 2) 01:06
9.3 การเติมลำดับที่อัตโนมัติ (ตอนที่ 3) 01:46
9.4 การเติมลำดับที่อัตโนมัติ (ตอนที่ 4) 03:19
9.5 การเติมลำดับที่อัตโนมัติ (ตอนที่ 5) 05:07
9.6 การเติมลำดับที่อัตโนมัติ (ตอนที่ 6) 12:00
Workshop ชุดที่ 10 : การเติมลำดับที่แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีที่หลากหลาย คลิปยาว (นาที)
10.1 การเติมลำดับที่แบบมีเงื่อนไข (ตอนที่ 1) 03:31
10.2 การเติมลำดับที่แบบมีเงื่อนไข (ตอนที่ 2) 01:19
10.3 การเติมลำดับที่แบบมีเงื่อนไข (ตอนที่ 3) 03:13
10.4 การเติมลำดับที่แบบมีเงื่อนไข (ตอนที่ 4) 01:22
10.5 การเติมลำดับที่แบบมีเงื่อนไข (ตอนที่ 5) 01:40
10.6 การเติมลำดับที่แบบมีเงื่อนไข (ตอนที่ 6) 03:29
10.7 การเติมลำดับที่แบบมีเงื่อนไข (ตอนที่ 7) 03:59
Workshop ชุดที่ 14 : วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (Due Date) คลิปยาว (นาที)
14.1 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 1) 02:36
14.2 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 2) 04:19
14.3 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 3) 01:46
14.4 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 4) 05:12
14.5 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 5) 04:53
14.6 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 6) 05:43
14.7 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 7) 05:17
14.8 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 8) 03:42
14.9 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 9) 05:20
14.10 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 10) 05:57
14.11 วิธีการตรวจสอบวันที่ครบกำหนด (ตอนที่ 11) 07:38
Workshop ชุดที่ 6 : หาผลรวมของตัวเลขด้วย 10 วิธี คลิปยาว (นาที)
6.1 การหาผลรวมวิธีที่ 1 01:58
6.2 การหาผลรวมวิธีที่ 2 02:40
6.3 การหาผลรวมวิธีที่ 3 10:44
6.4 การหาผลรวมวิธีที่ 4 13:52
6.5 การหาผลรวมวิธีที่ 5 14:39
6.6 การหาผลรวมวิธีที่ 6 13:21
6.7 การหาผลรวมวิธีที่ 7 11:59
6.8 การหาผลรวมวิธีที่ 8 12:25
6.9 การหาผลรวมวิธีที่ 9 22:55
6.10 การหาผลรวมวิธีที่ 10 10:17
Workshop ชุดที่ 7 : วิธีเขียนเงื่อนไขด้วยสูตร IF และผองเพื่อน คลิปยาว (นาที)
7.1 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 1) 03:47
7.2 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 2) 06:31
7.3 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 3) 04:00
7.4 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 4) 03:13
7.5 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 5) 07:48
7.6 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 6) 03:00
7.7 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 7) 04:57
7.8 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 8) 06:43
7.9 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 9) 08:01
7.1 IF และผองเพื่อน (ตอนที่ 10) 01:12
Workshop ชุดที่ 8 : วิธีเขียนเงื่อนไขด้วยสูตร VLOOKUP และผองเพื่อน คลิปยาว (นาที)
8.1 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 1) 05:04
8.2 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 2) 06:18
8.3 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 3) 12:40
8.4 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 4) 02:13
8.5 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 5) 04:44
8.6 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 6) 05:24
8.7 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 7) 03:07
8.8 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 8) 06:33
8.9 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 9) 04:25
8.10 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 10) 04:24
8.11 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 11) 01:44
8.12 VLOOKUP และผองเพื่อน (ตอนที่ 12) 07:45
Workshop ชุดที่ 3 : การเชื่อมข้อมูล และแบ่งข้อมูล คลิปยาว (นาที)
3.2 วิธีการเชื่อมข้อมูล (ตอนที่ 2) 10:06
3.3 วิธีการเชื่อมข้อมูล (ตอนที่ 3) 09:21
3.4 วิธีการแบ่งข้อมูล (ตอนที่ 1) 04:13
3.5 วิธีการแบ่งข้อมูล (ตอนที่ 2) 03:36
3.5 วิธีการแบ่งข้อมูล (ตอนที่ 3) 03:06
Workshop ชุดที่ 13 : วิธีการสุ่มข้อมูลมาตรวจสอบ คลิปยาว (นาที)
13.1 วิธีการสุ่มข้อมูลมาตรวจสอบ (ตอนที่ 1) 04:36
13.2 วิธีการสุ่มข้อมูลมาตรวจสอบ (ตอนที่ 2) 02:51
13.3 วิธีการสุ่มข้อมูลมาตรวจสอบ (ตอนที่ 3) 09:37
13.4 วิธีการสุ่มข้อมูลมาตรวจสอบ (ตอนที่ 4) 14:10
13.5 วิธีการสุ่มข้อมูลมาตรวจสอบ (ตอนที่ 5) 08:35
Workshop ชุดที่ 5 : การบริหารจัดการกับตัวเลข (การตัดตัวเลข การปัดตัวเลข) คลิปยาว (นาที)
5.1 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 1) 04:47
5.2 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 2) Clear Format 01:33
5.3 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 3) ABS & IF 05:42
5.4 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 4) Divide by 0 04:40
5.5 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 5) INT & ABS 05:03
5.5 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 5) TRUNC 02:28
5.6 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 6) Round-Roundup-Rounddown 08:16
5.7 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 7) Conditional Format 08:33
5.8 วิธีการทำงานกับตัวเลข (ตอนที่ 8) 06:03
Workshop ชุดที่ 16 : วิธีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น คลิปยาว (นาที)
16.1 วิธีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น (ตอนที่ 1) 03:36
16.2 วิธีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น (ตอนที่ 2) 06:48
16.3 วิธีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น (ตอนที่ 3) 03:55
16.4 วิธีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น (ตอนที่ 4) 05:58
16.5 วิธีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น (ตอนที่ 5) 07:46
16.6 วิธีการคำนวณค่าคอมมิชชั่น (ตอนที่ 6) 10:11
Workshop ชุดที่ 15 : วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (Aging) คลิปยาว (นาที)
15.1 วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (ตอนที่ 1) 02:37
15.2 วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (ตอนที่ 2) 01:55
15.3 วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (ตอนที่ 3) 03:44
15.4 วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (ตอนที่ 4) 04:34
15.5 วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (ตอนที่ 5) 03:59
15.6 วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (ตอนที่ 6) 02:39
15.7 วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (ตอนที่ 7) 02:49
15.8 วิธีการคำนวณอายุลูกหนี้ (ตอนที่ 8) 04:15
Workshop ชุดที่ 17 : วิธีการทำ Balance sheet คลิปยาว (นาที)
17.1 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 1) 05:15
17.2 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 2) 06:51
17.3 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 3) 06:09
17.4 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 4) 04:11
17.5 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 5) 11:22
17.6 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 6) 02:40
17.7 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 7) 03:45
17.8 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 8) 02:08
17.9 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 9) 03:45
17.10 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 10) 02:51
17.11 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 11) 03:34
17.12 วิธีการทำ Balance sheet (ตอนที่ 12) 04:28
สรุป แนะนำต่อยอด คลิปยาว (นาที)
พูดคุยสรุป 02:25
แนะนำ ต่อยอด 01:30
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send