เคล็ดลับเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

เคล็ดลับเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

เคล็ดลับเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาหลัก
1. เคล็ดลับการการเลี้ยงดู ที่จะส่งเสริมให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ก้าวหน้า
2. เข้าใจธรรมชาติ และอาการของเด็กออทิสติก
3. แผนที่ชีวิตที่จะนำทางให้เด็กออทิสติก ประสบความสำเร็จ
4. เส้นทางการศึกษา และอาชีพ ของเด็กออทิสติก
5. การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยเด็กเล็ก
6. การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยประถม
7. การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยรุ่น

กลุ่มเป้าหมาย คอรสนี้เหมาะสำหรับ ใครควรเรียนคอรสออนไลนนี้
- พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
- ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์
- บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เรียนคอร์สนี้แล้ว จะทำให้
1. ทำให้ทราบภาพรวม เหมือนมีแผนที่ชีวิต ในการสนับสนุนให้เด็กออทิสติกเติบโต ก้าวหน้าแบบยั่งยืน
2. ทำให้ทราบแนวทางการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กเล็กถึงวัยรุ่น
3. สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเลี้ยงดู ให้เด็กออทิสติก เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง
4. ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงการบริการ ได้ทราบแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา

ประวัติวิทยากร
อาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

การศึกษา
- ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
- ฝึกปฏิบัติงานด้านงานจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กรุงเทพ
- ผู้ให้การปรึกษา โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
- ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรักเพื่อดูแลเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
- วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
- ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ : แนะนำคอร์ส คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 06:40
ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ 03:21
รู้จักวิทยากร 04:04
ตอนที่ 3 : เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง คลิปยาว (นาที)
3.1 เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง 05:45
ตอนที่ 4 : เข้าใจธรรมชาติ และอาการของเด็กออทิสติก คลิปยาว (นาที)
4.1 เข้าใจธรรมชาติ และอาการของเด็กออทิสติก 06:00
4.2 แนวทางการบำบัดรักษา 05:10
4.3 ความบกพร่องทางสังคม –ปฏิสัมพันธ์ และแนวทางแก้ไข (เทคนิคการกระตุ้นการสบตา) 05:00
4.4 ความบกพร่องทางสังคม –ปฏิสัมพันธ์ และแนวทางแก้ไข (เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กสานต่อปฏิสัมพันธ์สองทางกับบุคคลมากขึ้น) 03:27
4.5 เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กสานต่อปฏิสัมพันธ์สองทางกับบุคคลมากขึ้น (เทคนิคการแทรกแซงเพื่อลดการแยกตัว และลดอาการหมกมุ่น (เทคนิคการส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ และการแลกเปลี่ยน / ประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกับบุคลใกล้ชิด) 05:05
4.6 ความบกพร่องทางภาษา และแนวทางแก้ไข (เทคนิคการขยายคำศัพท์) 07:48
4.7 ความบกพร่องทางภาษา และแนวทางแก้ไข (เทคนิคการกระตุ้นการฟัง เข้าใจความหมาย ระดับต้น / เทคนิคการกระตุ้นการพูดระดับต้น) 13:52
4.8 ปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก และแนวทางแก้ไข (แนวทางแก้ไขพฤติกรรม เคลื่อนไหวอวัยวะซ้ำๆ เพื่อกระตุ้นตนเอง) 03:46
4.9 ปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก และแนวทางแก้ไข (แนวทางแก้ไขพฤติกรรม ติดรูปแบบในการดำรงชีวิต เปลี่ยนแปลงยาก) 01:49
4.10 ปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก และแนวทางแก้ไข (แนวทางแก้ไขพฤติกรรมสนใจสิ่งเร้าจำกัด) 04:31
4.11 ปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก และแนวทางแก้ไข (แนวทางแก้ไขพฤติกรรมแยกตัว) 02:30
4.12 ปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก และแนวทางแก้ไข (แนวทางแก้ไขพฤติกรรมระดับเคลื่อนไหวไม่สมดุล ซน อยู่ไม่สุข หรือ เฉื่อย เฉย) 04:37
4.13 ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กออทิสติก และแนวทางแก้ไข (แนวทางเพิ่มทักษะการสื่อสารทางอารมณ์) 01:46
4.14 ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กออทิสติก และแนวทางแก้ไข (แนวทางแก้ไขพฤติกรรม การเลี่ยงหนี กลัว หรือไวต่อการรับรู้) 04:13
4.15 ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กออทิสติก และแนวทางแก้ไข (แนวทางแก้ไขพฤติกรรม หงุดหงิด อาละวาดรุนแรง) 05:58
ตอนที่ 5 : แผนที่ชีวิตที่จะนำทางให้เด็กออทิสติก ประสบความสำเร็จ คลิปยาว (นาที)
5.1 แผนที่ชีวิตที่จะนำทางให้เด็กออทิสติก ประสบความสำเร็จ 06:26
ตอนที่ 6 : เส้นทางการศึกษา และอาชีพ ของเด็กออทิสติก ที่มีระดับอาการแตกต่างกัน คลิปยาว (นาที)
6.1 เส้นทางการศึกษา ของเด็กออทิสติก 03:48
6.2 เส้นทางการศึกษา ของเด็กออทิสติก (ต่อ) 05:36
6.3 เส้นทางสู่อาชีพ ของเด็กออทิสติก 06:56
ตอนที่ 7 : การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยเด็กเล็ก คลิปยาว (นาที)
7.1 ประเด็นสำคัญที่ควรเน้นในวัยเด็กเล็ก/การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับเด็ก 04:30
7.2 การสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจสานต่อและทำตามการนำของผู้ใหญ่ 05:22
7.3 การสื่อสารและพูดกับเด็กด้วยเมตตา และใช้คำพูดทางบวก 05:46
7.4 การฝึกประสบการณ์ให้เด็ก เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ตนเอง(ควรทำให้ สำเร็จก่อนเข้าสู่วัยประถม) 04:37
ตอนที่ 8 : การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยประถม คลิปยาว (นาที)
8.1 การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 05:22
8.2 การวางโครงสร้างชีวิต ให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน/การสอนมารยาท แทรกกฎ กติกาง่ายๆตามวัย 02:56
ตอนที่ 9 : การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยรุ่น คลิปยาว (นาที)
9.1 การจัดกิจวัตรประจำวัน ที่สนับสนุนให้เด็กออทิสติกสามารถดำรงชีวิตได้ตามสภาพจริง 02:16
9.2 การเปลี่ยนแปลงด้านรางกายในวัยรุ่น 02:38
9.3 การสอนพฤติกรรมทางเพศ 04:11
9.4 การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในวัยรุ่น 01:53
9.5 การนำกิจกรรมที่เด็กหมกมุ่นมาต่อยอดเป็นงานอดิเรก และนำสู่อาชีพ 05:13
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send