Excel Special: การเขียนสูตรข้ามชีตข้ามไฟล์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply

Excel Special: การเขียนสูตรข้ามชีตข้ามไฟล์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply

Excel Special: การเขียนสูตรข้ามชีตข้ามไฟล์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply

รายละเอียด

ผู้สอน สมเกียรติ ช่วยมาก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) สามารถสร้าง Hyperlink ไปยังชีตต่าง ๆ ได้แบบอัตโนมัติ
2) สามารถสร้าง Hyperlink ไปยังไฟล์ต่าง ๆ ได้แบบอัตโนมัติ
3) สามารถเขียนสูตรเพื่อดึงข้อมูลจากชีตต่าง ๆ ไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ 
4) สามารถเขียนสูตรเพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ 
5) สามารถนำความเข้าใจในส่วนของ ข้อมูล สูตร และMacro ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1) คนที่ต้องการสร้างสูตร Link ข้ามชีต/ข้ามไฟล์ให้ได้ด้วยตนเอง
2) คนที่ต้องการต่อยอดความรู้ในส่วนของสูตร SUMIF/IF/VLOOKUP มาผสมผสานกับ Macro&VBA เพื่อทำให้การสร้างสูตร Link ข้ามชีตข้ามไฟล์ได้แบบอัตโนมัติ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1) ต้องเข้าใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูล และสามารถใช้สูตร SUMIF/IF/VLOOKUP เป็นมาก่อน
2) หากมีความเข้าใจเรื่อง Macro & VBA มาบ้าง จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Database-Pivot-Table

2) Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Special-Formulas

3) Excel Macro & VBA LV.1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Macro-VBA

4) Power Query จัดการข้อมูลอย่างทรงพลังบน Excel
https://www.skilllane.com/courses/power-query-for-excel-user

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 07:40
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ 02:54
ทบทวนพื้นฐาน SUMIF/SUMIFS (แบบกระชับ) 04:08
ทบทวนพื้นฐาน VLOOKUP/MATCH (แบบกระชับ) 03:28
ทบทวนพื้นฐาน INDIRECT (แบบกระชับ) 06:32
พื้นฐานก่อนเรียนคอร์สนี้ 01:28
บทที่ 1: Hyperlink ข้ามชีต คลิปยาว (นาที)
1.1 ภาพรวมการใช้คำสั่ง Hyperlink 09:57
1.2 ภาพรวมการใช้สูตร Hyperlink 10:01
1.3 ภาพรวมการใช้สูตร Hyperlink ร่วมกับ INDIRECT 06:57
1.4 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเรื่อง Hyperlink ข้ามชีต 06:15
1.5 ใช้ Macro เข้ามาช่วยแสดงผลชื่อชีตทั้งหมดแบบอัตโนมัติ 32:31
1.6 ใช้ Macro เข้ามาช่วย Hyperlink กลับไปที่ชีต Main Menu 13:03
1.7 สรุปภาพรวม 21:30
แบบทดสอบหลังเรียน 04:21
เฉลยแนวทาง Step 1 03:38
เฉลยแนวทาง Step 2 10:58
เฉลยแนวทาง Step 3 04:00
เฉลยแนวทาง Step 4 07:39
เฉลยแนวทาง Step 5 05:30
เฉลยแนวทาง Step 6 07:29
บทที่ 2: Hyperlink ข้ามไฟล์ คลิปยาว (นาที)
2.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 08:07
2.2 ทดสอบสร้าง Hyperlink 05:14
2.3 ใช้ Macro เข้ามาช่วย Browse Files... 29:24
2.4 ใช้ Macro เข้ามาช่วยสร้าง Hyperlink 14:36
2.5 ใช้ Macro เข้ามาช่วยสร้าง Hyperlink (ต่อ) 09:20
2.6 สรุป ตั้งข้อสังเกต การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์ เพื่อใช้งานร่วมกัน 14:28
บทที่ 3: Workshop เขียนสูตรข้ามชีต คลิปยาว (นาที)
Workshop1: Outcome 01:31
Workshop1: เฉลยแนวทาง 07:04
Workshop2: Outcome 02:15
Workshop2: เฉลยแนวทาง 10:48
Workshop3: Outcome 02:48
Workshop3: เฉลยแนวทาง 09:31
Workshop4: Outcome 02:00
Workshop4: เฉลยแนวทาง 09:48
Workshop5: Outcome 02:57
Workshop5: เฉลยแนวทาง 12:15
Workshop6: Outcome 02:22
Workshop6: เฉลยแนวทาง 05:17
Workshop7: Outcome 00:55
Workshop7: เฉลยแนวทาง 14:26
บทที่ 4: Workshop เขียนสูตรข้ามไฟล์ (Part 1) คลิปยาว (นาที)
Workshop1: Outcome 01:00
Workshop1: เฉลยแนวทาง 04:28
Workshop2: Outcome 01:20
Workshop2: เฉลยแนวทาง 10:54
Workshop3: Outcome 01:01
Workshop3: เฉลยแนวทาง 12:24
Workshop4: Outcome 01:19
Workshop4: เฉลยแนวทาง 09:21
4.1 ทดสอบเขียนสูตรลิงก์ข้ามไฟล์ วิธีที่ 1 05:15
4.2 ทดสอบเขียนสูตรลิงก์ข้ามไฟล์ วิธีที่ 2 03:11
4.3 ตั้งข้อสังเกตเรื่องการ Update ในกรณีที่เปิดไฟล์ทั้ง 2 ขึ้นมา 03:10
4.4 ตั้งข้อสังเกตเรื่องการ Update ในกรณีที่เปิดไฟล์ Book2 เพียงอย่างเดียว 03:10
4.5 ตั้งข้อสังเกตเรื่องการ Update ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Book1 03:29
4.6 ตั้งข้อสังเกตในกรณีที่ไฟล์ Book1 ถูกเปลี่ยนชื่อ ถูกลบ หรือถูกย้ายไปที่อื่น 07:30
4.7 ตั้งข้อสังเกตในกรณีที่ส่งไฟล์ไปให้เจ้านาย หรือนำไปใช้กับเครื่องอื่น ๆ 05:17
บทที่ 4: Workshop เขียนสูตรข้ามไฟล์ (Part 2) คลิปยาว (นาที)
Workshop1: Outcome 01:30
Workshop1: เฉลยแนวทาง Step 1 02:54
Workshop1: เฉลยแนวทาง Step 2 03:07
Workshop1: เฉลยแนวทาง Step 3 10:13
Workshop1: เฉลยแนวทาง Step 4 09:56
Workshop2: Outcome 01:04
Workshop2: เฉลยแนวทาง Step 1 02:14
Workshop2: เฉลยแนวทาง Step 2 01:35
Workshop2: เฉลยแนวทาง Step 3 05:04
Workshop2: เฉลยแนวทาง Step 4 04:17
Workshop3: Outcome 02:34
Workshop4: Outcome 01:42
Workshop5: Outcome 01:04
Workshop6: Outcome 01:13
Workshop7: Outcome (แบบทดสอบหลังเรียน) 01:13
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 1 03:03
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 2 02:06
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 3 05:23
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 4 05:16
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 5 05:12
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 6 16:09
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 7 15:48
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 8 01:54
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 9 07:42
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 10 07:10
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 11 10:28
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 12 03:36
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 13 08:10
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 14 04:08
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 1 01:08
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 2 04:07
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 3 02:47
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 4 08:36
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 5 07:35
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 1 00:54
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 2 02:48
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 3 06:43
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 4 07:37
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 5 08:47
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 1 03:00
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 2 03:28
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 3 03:43
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 4 02:21
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 5 02:01
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 6 09:01
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 1 01:16
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 2 03:50
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 3 03:50
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 4 02:07
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 5 03:32
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 6 03:38
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 7 09:32
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 8 05:17
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 9 07:13
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 10 14:21
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send