ทำ Data Analytics ด้วย Power BI + R จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ

ทำ Data Analytics ด้วย Power BI + R จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ

ทำ Data Analytics ด้วย Power BI + R จากเริ่มต้นสู่มืออาชีพ

รายละเอียด

ผู้สอน อมรเทพ ทองชิว

เนื้อหาหลักของคอร์สนี้
- ทำความเข้าใจเครื่องมือการทำ Analytic บน PowerBI
- เทคนิคในการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preprocess)
- การทำงานกับฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ (Relation Database)
- การใช้ DAX เพื่อคำนวณตามเงื่อนไข
- การทำ Data Visualization ในรูปแบบต่าง ๆ
- การ Upload รายงานขึ้นสู่ระบบ Cloud เพื่อแชร์บน Website หรือ Mobile application

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- สามารถบอกความสามารถและหน้าที่ของ PowerBI Desktop
- ผู้อบรมเข้าใจการเปิดและเชื่อมต่อข้อมูลด้วย Power BI   
- ผู้อบรมสามารถจัดเตรียมข้อมูลด้วย Query Editor & Data Model ได้
- ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Data Visualization, Dashboard ด้วย PowerBI ร่วมกับการใช้ภาษา R ได้
- ผู้อบรมสามารถนำรายงานต่าง ๆ ขึ้นสู่ Cloud ของ Power BI ได้ 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ หรืองานวิจัยข้อมูล รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ทำรายงานให้กับหน่วยงานเป็นประจำ

ประวัติวิทยากร
อาจารย์อมรเทพ ทองชิว
1) เป็นนักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
2) เป็นวิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 10 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
3) เป็นเจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining

เนื้อหาของคอร์สนี้

Session 2 แนะนำการใช้ Power BI เบื้องต้น คลิปยาว (นาที)
1. Get Data Menu การเชื่อมต่อข้อมูลในไฟล์ประเภทต่าง ๆ ด้วย Power BI 03:21
2. Open Excel Enter Data แสดงการเปิดไฟล์ Excel และการกรอกข้อมูลแบบ manual ด้วย Power BI 05:56
3. Introduce Edit Query แนะนำการใช้เมนู Edit Query สำหรับการคำนวณและจัดเตรียมข้อมูล 03:28
4. Refresh Data วิธีการใช้การ Update ข้อมูลแบบอัตโนมัติ 05:37
5. Ask A Question แนะนำการใช้ nutural language สั่งงาน Power BI แบบอัตโนมัติ 06:18
6. Custom Visual การติดตั้ง Visual จาก Marketplace 05:09
7. Switch Theme การเปลี่ยนชุดสีบน Chart & Graph บน Power BI 02:31
บทส่งท้าย คลิปยาว (นาที)
บทส่งท้าย 00:49
บทนำ คลิปยาว (นาที)
วิดีโอแนะนำคอร์ส 00:56
Download เอกสาร 00:10
Session 1 การติดตั้งโปรแกรม Power BI คลิปยาว (นาที)
00 : Power BI Install แสดงการติดตั้งโปรแกรม PowerBI 04:00
Session 3 การเปิดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ คลิปยาว (นาที)
8. Get Data From Website การเปิดข้อมูลที่อยู่บน website 03:48
9. Get Data From PDF การเปิดไฟล์ข้อมูลแบบ PDF 08:00
10. Get Data Folder การเปิดข้อมูลครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ ที่อยู่ใน folder 05:14
11. Manage Relationships การเปิดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ Join table เพื่อแสดงข้อมูล 11:20
12. Using Related Value การ link ข้อมูลเพื่อแสดงค่า ข้ามตารางจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 09:29
Session 4 สร้างสูตรคำนวณและตัววัดแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า DAX (Data Analysis Expression) คลิปยาว (นาที)
13. Intro Calculation Measure แนะนำเครื่องมือที่ใช้สร้างสูตรคำนวณและตัววัดแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า DAX (Data Analysis Expression) 02:17
14. New Table with Date การสร้างตารางด้วย DAX จากข้อมูลวันที่ 05:53
15. Dax New Columns การเพิ่ม Columns ด้วย DAX จากข้อมูลวันที่ เป็น Year, Month, Week Day หรือ Quarter เป็นต้น 10:47
16. Dax Represent Value การสร้าง Columns ด้วย DAX เช่น การเชื่อม 2 columns, การคำนวน Date Diff เป็นต้น 07:53
17. Dax Create Condition การสร้าง Columns ด้วย DAX จากเงื่อนไขแบบ IF 06:42
18. Using Dax to Visualize การนำสูตร DAX ที่ใช้สร้าง columns มานำเสนอเป็น Visualization หรือ Report ต่าง ๆ 06:50
21. Using Measure to Visualization การแสดงค่าจากสูตรคำนวณ (Measure) มานำเสนอเป็น Visualization หรือ Report ต่าง ๆ 15:37
19. Formatting Data การจัดรูปแบบและประเภทของข้อมูล (Data Type & Format) 06:05
20. Dax Measure การสร้างสูตรการคำนวณ เช่น การรวมผลลัพธ์ (sum & total), การกรอง (filter) หรือ คำนวนด้วยคณิตศาสตร์เบื้องต้น 09:47
Session 5 การใช้ What If, การเรียงข้อมูล การสร้างกลุ่ม และเมนู Help คลิปยาว (นาที)
22. Using New Parameter What If การใช้พารามิเตอร์ What if 13:18
23. Sorting Technique เทคนิคในการเรียงข้อมูลใน Power BI 09:06
24. Overview Modeling and Group Analysis แนะนำแถบเครื่องมือ Modeling และเทคนิคการใช้ Group เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 13:23
25. Help Menu แนะนำการใช้เมนูช่วยเหลือ (Help) 02:29
Session 6 การใช้เมนู Edit Query คลิปยาว (นาที)
26. Edit Query Over View แนะนำเมนูการจัดเตรียมข้อมูล (Edit Query) 02:14
27. Edit Query Home Preview แนะนำเมนูจัดเตรียมข้อมูลในแถบ Home 13:13
28. Edit Query Transform Preview แนะนำเมนูจัดเตรียมข้อมูลในแถบ Transform 13:43
29. Edit Query Add Column Preview แนะนำเมนูจัดเตรียมข้อมูลในแถบ Add Column 06:00
30. Edit Query View แนะนำเมนูจัดเตรียมข้อมูลในแถบ View 04:34
31. Edit Query Transform Extract First Char การเลือกตัวแปรตามลำดับอักษร 04:30
32. Edit Query Transform Replace Value การแทนค่า 02:28
33. Edit Query Transform Split Column การแยกข้อมูลเป็น Column ใหม่ 02:14
34. Edit Query Transform Fill Up & Fill Down การเติมข้อมูลว่าง (Missing) ด้วยค่าก่อนหน้า หรือ ค่าที่อยู่หลังค่าว่าง 03:05
35. Edit Query Add Custom Column & Remove Error การเพิ่ม column ใหม่จาก Edit query และการนำแถวที่มี Error ออก 04:43
36. Edit Pivot & Unpivot การเปลี่ยนค่าที่อยู่ในแต่ละ Row ให้เป็น Column (Pivot) และการเปลี่ยนกลับจาก Column เป็น Row (Unpivot) 07:20
37. Edit Query Datetime Dimension การใช้ Time Intelligence จากข้อมูลรูปแบบวันที่ 06:25
38. Edit Query Remove Duplicate การลบค่าซ้ำออกให้เหลือเป็นค่า Unique 03:47
39. Edit Query Groupby การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่ม (Groupby) ด้วยฟังก์ชั่นการรวมข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย การนับความถี่ หรือค่าสถิติ เป็นต้น 09:25
40. Edit Query Append การรวม Query แบบต่อกันเป็นกลุ่มของแถว 02:59
41. Edit Query Merge Queries การรวม Query แบบฐานข้อมูลความสัมพันธ์ 09:13
42. Edit Query Standard Math การใช้สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 02:55
Session 7 การสร้าง Visual Analytic และ Report คลิปยาว (นาที)
43. Data Viz Overview แนะนำมุมมอง Visual Analytic และ Report 10:27
44. Viz on Power BI แนะนำ Visual มาตรฐานที่อยู่ใน Power BI 03:20
45. Viz Column Stacked การสร้าง Visual แบบแท่งซ้อนต่อกัน (Column Stacked) 03:36
46. Viz Column Cluster การสร้าง Visual แบบแท่งเป็นกลุ่มข้อมูล (Column Cluster) 02:45
47. Viz Column Stacked 100% การสร้าง Visula แบบซ้อนต่อกันและปรับให้เป็น 100% เท่ากัน (100% Column Stacked) 02:53
48. Viz Line การสร้างกราฟเส้นแบบต่าง ๆ เช่น เส้นธรรมดา เส้นแบบมีพื้นที่ หรือแบบเส้นที่ต่อซ้อนกัน 05:53
49. Viz Combine Chart การผสมกราฟที่เป็นแบบเส้น (line) กับแบบแท่ง (column) เข้าด้วยกัน 04:11
50. Viz Ribbon Chart การสร้างแผนภาพริบบอนเพื่อเปรียบเทียบและจัดลำดับข้อมูล 03:41
51. Viz Water Fall การสร้างแผนภาพน้ำตก (Water Fall) เพื่อดูองค์ประกอบข้อมูลตามจำนวนและทิศทาง บวกลบ 02:43
52. Viz Scatter Chart การสร้างแผนภาพ Scatter เพื่อดูทิศทางหรือลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล 05:55
53. Viz Compostion Pie, Donut, Tree, & Funnel การสร้างแผนภาพที่สรุปข้อมูลตามสัดส่วนด้วย Visual แบบต่าง ๆ 03:34
54. Viz Thai Map การสร้างแผนที่ประเทศไทยด้วยชื่อจังหวัด เพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ 08:05
55. Viz World Map การสร้างแผนที่โลกด้วยชื่อประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ 08:53
56. Viz Guage & Card การสร้างแผนภาพแบบเกจวัด และ แผ่นภาพข้อมูล 08:50
57. Viz Multi Rows Card การสร้างแผ่นภาพข้อมูลหลายตัวแปรด้วย Multi Rows Card 02:53
58. Viz KPI การสร้างแผนภาพเพื่อประเมินผลข้อมูลล่าสุด 11:04
59. Viz Slicer การใช้ Sclicer เพื่อเป็นเครื่องมือในการเลือกดูข้อมูลตามความสนใจของผู้อ่านรายงาน 07:15
60. Viz Table & Matrix การสร้างตาราง (Table) และการสร้างตารางที่มีหลายปัจจัย (Matrix) 05:09
61. Viz R Script การสร้างแผนภาพด้วยภาษา R 05:10
62. R install การติดตั้งโปรแกรม R เพื่อใช้สร้างแผนภาพใน Power BI 04:16
63. Custom Visual R Correlation การสร้างแผนภาพวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย Custom Visual และภาษา R 04:16
64. Custom Visual R Classification การสร้างแผนภาพ Data Mining การจัดประเภทข้อมูลด้วย Custom Visual และภาษา R 08:30
Session 8 การปรับแต่งคุณสมบัติของ Visual และ Report คลิปยาว (นาที)
65. Conditional Formatting การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น การเปลี่ยนสีตัวอักษรข้อมูล การใส่พื้นหลัง การแทรก Data Bar ในตารางข้อมูล เป็นต้น 04:34
66. Show Value As การเปลี่ยนค่าตัวเลขบนมุมมอง Report เช่น เปลี่ยนจาก Sum เป็น Average, Min, Max, Median, หรือ % Total เป็นต้น 02:36
67. Filter การใช้ตัวกรองแบบ Basic แบบมีเงื่อนไขขั้นสูง (Advance) หรือการจัดลำดับข้อมูลเป็น Top N เป็นต้น 06:57
68. Relative Date Filter (YTD) การนำเสนอมุมมอง Visual สัมพัทธ์กับเวลา เช่น ย้อนหลัง 30 วัน, ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 1 ปีก่อนหน้า (Year to Date) 06:28
69. Visual Interactive การเปิด ปิด Interactive เมื่อเลือกดูกราฟหนึ่งแล้วให้มีผลหรือไม่มีผลกับกราฟที่เหลือ 04:02
70. Show Tool tips การแสดงข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากแผนภาพเป็น Pop up ที่เรียกว่า Tool tips 01:23
71. Hierarchy การสร้างและนำเสนอข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เป็นระดับชั้น เช่น แต่ละภูมิภาค มีการขายสินค้าในแต่ละกลุ่ม เป็นอย่างไร รวมถึงการเจาะเลือกดู (Drill Down) 05:49
72. Viz Format การจัดรูปแบบของแผนภาพและพื้นที่ของ Report 04:15
73. Analytic Reference Line การใช้มุมมอง Analytic มาสร้างเส้นอ้างอิงตามกำหนด หรือ ค่าสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเปอร์เซ็นไทล์ เป็นต้น 04:03
Session 9 การออกแบบรายงานและ Publish ขึ้น Cloud Service เพื่อแชร์ข้อมูลบนเว็บและมือถือ คลิปยาว (นาที)
74. Mobile View & Publish to Cloud Service การปรับแต่งมุมมองรายงานและ Publish ขึ้น Cloud 12:34
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send