ติวเข้มพิชิต “วางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2” (วางแผนลงทุน)

ติวเข้มพิชิต “วางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2” (วางแผนลงทุน)

ติวเข้มพิชิต “วางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2” (วางแผนลงทุน)

**คอร์สนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงอบรมในการเข้าสอบได้

หลักสูตรติวเข้ม เพื่อตะลุยโจทย์ข้อสอบข้อสอบ “วางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2” (วางแผนลงทุน) สำหรับผู้ที่เคยอบรมแต่ยังไม่เข้าใจหรือสอบมาแล้วแต่ยังไม่ผ่าน และต้องการหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจ และเทคนิคเพื่อทำข้อสอบแบบพลิกแพลงได้ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และฝึกการทำข้อสอบในแต่ละหัวข้อ พร้อมเทคนิคที่สำคัญ โดยเฉพาะวิธีการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินรุ่น Texas instruments BA II plus อาทิ การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินราคาตราสารทุน ตราสารหนี้ด้วยวิธีการใช้เครื่องคิดเลข Texas instruments BA II plus เป็นต้น ซึ่งเราจะสอนให้ท่านเข้าใจและสามารถใช้เครื่องคิดเลขนี้ให้ทำข้อสอบในรูปแบบต่างๆได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่พลิกแพลงต่างๆได้เป็นอย่างดี อาจารย์ผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ในการอบรม ฝึกสอนวิชาทางการเงิน และติวสอบใบอนุญาตต่างๆ อาทิเช่นวิชา Financial, IC Plain (Single license), IC Complex (Derivative License) เป็นต้น และที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางการเงิน เลือกเราให้อบรมฝึกสอนวิชาทางการเงินต่างๆ ให้แก่สถาบันทางการเงินเหล่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ต้องอ่านหนังสือเองตามลำพังต่อไป เพราะเราจะดูแลด้านการสอบของท่านเอง

- เนื้อหาจะครอบคลุมส่วนสำคัญที่เพียงพอต่อการสอบผ่าน
- เน้นความเข้าใจ + เทคนิคในการทำโจทย์
- เรียนสนุก บรรยากาศสบายๆ ไม่ซีเรียส

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- คอร์สเรียนนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาสำคัญและปูพื้นฐานในจุดที่จำเป็นของข้อสอบ “วางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2” (วางแผนลงทุน) ครอบคลุมทั้งหมด
- มีตัวอย่างแบบฝึกหัดและแนวทดสอบให้ผู้เรียนฝึกทำตลอดเวลาที่เรียน 
- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีทำ เทคนิคและเพิ่มความชำนาญในการทำโจทย์แบบต่างๆ 
- วิธีการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินรุ่น Texas instruments BA II plus อาทิ การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินราคาตราสารทุน ตราสารหนี้ด้วยวิธีการใช้เครื่องคิดเลข Texas instruments BA II plus เป็นต้น

คอร์สนี้เหมาะกับ
- ผู้ที่เตรียมสอบข้อสอบ “วางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2” (วางแผนลงทุน)
- ผู้ที่เตรียมสอบขึ้นทะเบียน IP License (Investment Planner)
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิชาการวางแผนการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพตนเอง เช่น งานสายประกัน งานสายธนาคาร งานสายลงทุน เป็นต้น

คำถามยอดฮิต: อยากได้ IP License ต้องสอบ CFP Module 1 และ CFP Module 2 หรือไม่?
หากคุณเป็นผู้ที่สอบผ่าน “IC Plain หรือ Single License” และผ่าน “IC Complex2 (ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน) และ IC Complex 3 (Derivative License)” คุณจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง ประเภท1 (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และตราสารซับซ้อน และสัญญาล่วงหน้า) ได้ และจะสามารถแนะนำการลงทุนได้แบบทั่วไปเท่านั้น (การแนะนำการลงทุนทั่วไปคือ เป็นการแนะนำเน้นที่จะเสนอหลักทรัพย์ใดๆ หลักทรัพย์หนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงความต้องการเฉพาะบุคคล)

หากผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้นต้องการแนะนำการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (เป็นการแนะนำโดยศึกษาและเลือกหลักทรัพย์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงให้นักลงทุนแต่ละคน) จะต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็น “นักวางแผนการลงทุน” หรือ IP License หรือ Investment Planner โดยมีเงื่อนสรุปได้ดังนี้

จะต้องผ่านการทดสอบ 4 ตัวดังนี้
1. IC Plain หรือ Single License
2. IC Complex 2 หรือ ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูง
3. IC Complex 3 หรือ Derivative License หรือ TFEX License
4. CPF Certified Financial Planning (เฉพาะ CFP Module 1) เรื่อง พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ
5. CPF Certified Financial Planning (เฉพาะ CFP Module 2) เรื่อง การวางแผนการลงทุน

ทั้งนี้ หากสามารถผ่านหลักสูตรทดสอบ CPF Certified Financial Planning ได้ครบทุก Module จะสามารถเป็นนักวางแผนการเงิน และจะสามารถใช้คำว่า “CFP” ตามหลังนามสกุลของท่านได้ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมนักวางแผนทางการเงินกำหนดได้

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทนำ คลิปยาว (นาที)
แนะนำคอร์สออนไลน์ 02:36
ทำความรู้จักอาจารย์ และช่องทางการติดต่อ 01:10
IP License คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้างเพื่อให้ได้ IP License 03:21
Chapter 1 : การวางแผนการลงทุนตลาดการเงิน (ทุน, หนี้, อนุพันธ์, และทางเลือกอื่นๆ) คลิปยาว (นาที)
1.1 การวางแผนการลงทุนตลาดการเงิน พร้อมตะลุยโจทย์ 11:21
1.2 ตราสารทุน 22:43
1.3 ตราสารหนี้ และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พร้อมตะลุยโจทย์ 19:03
1.4 ตราสารอนุพันธ์ พร้อมตะลุยโจทย์ 31:59
1.5 การลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ พร้อมตะลุยโจทย์ 17:45
Chapter 2 : ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน คลิปยาว (นาที)
2.1 ผลตอบแทนของตราสารทุน ตราสารหนี้ พร้อมตะลุยโจทย์ 17:04
2.2 การคำนวณผลตอบแทนทั่วไป และชนิดของผลตอบแทนเฉลี่ย พร้อมตะลุยโจทย์ 18:09
2.3 ผลตอบแทนที่คาดหวัง และการวัดค่าความเสี่ยง พร้อมตะลุยโจทย์ 42:33
Chapter 3 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ คลิปยาว (นาที)
3.1 กลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) พร้อมตะลุยโจทย์ 11:54
3.2 ความแปรปรวนร่วม และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พร้อมตะลุยโจทย์ 14:51
3.3 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ พร้อมตะลุยโจทย์ 22:45
3.4 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz / ทฤษฎีตลาดทุน 18:13
3.5 ตะลุยโจทย์ : ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz / ทฤษฎีตลาดทุน 21:37
3.6 กลยุทธ์ในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ พร้อมตะลุยโจทย์ 12:50
3.7 การวัดผลการดำเนินงาน พร้อมตะลุยโจทย์ 13:54
Chapter 4 : ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน คลิปยาว (นาที)
4.1 ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด และการวิเคราะห์ พร้อมตะลุยโจทย์ 23:48
4.2 งบการเงิน และการวิเคราะห์ พร้อมตะลุยโจทย์ 27:34
Chapter 5 : การประเมินราคาหลักทรัพย์ คลิปยาว (นาที)
5.1 การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ 17:25
5.2 การประเมินตราสารทุน 21:28
5.3 การประเมินมูลค่าด้วยวิธีกำไรคงเหลือ และการประเมินมูลค่าตราสารทุนด้วยวิธีสัมพันธ์ (Price to Book Value) 08:20
5.4 การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 08:18
5.5 การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีวิธีตัวคูณค่าเช่า 20:04
Chapter 6 : กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำารลงทุนที่เหมาะสม คลิปยาว (นาที)
6.1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ 24:18
6.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน 05:46
6.3 การให้คำแนะนะการลงทุนที่เหมาะสม 20:33
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

send